`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chia hình tròn thành 8 phần bằng nhau, tô màu 6 phần. Hỏi phân số chỉ phần chưa tô màu là:

Câu 392609: Chia hình tròn thành 8 phần bằng nhau, tô màu 6 phần. Hỏi phân số chỉ phần chưa tô màu là:

A. \(\frac{6}{8}\)                            

B. \(\frac{2}{8}\)                         

C. \(\frac{8}{6}\)                            

D. \(\frac{8}{2}\)

Câu hỏi : 392609

Phương pháp giải:

Chia hình tròn thành 8 phần bằng nhau, tô màu 6 phần. Còn lại 2 phần chưa tô màu.


Ta viết phân số biểu diễn số phần chưa tô màu của hình tròn đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số phần chưa tô màu là:

  \(8 - 6 = 2\) (phần)

  Phân số chỉ số phần chưa được tô màu là: \(2:8 = \frac{2}{8}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com