Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là:

 

Câu 393364:

Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là:


 

A. 40 dB                     

B.  34 dB        

C.  26 dB      

D. 17 dB

Câu hỏi : 393364

Phương pháp giải:

Hiệu mức cường độ âm: \({L_A} - {L_B} = 10\log \dfrac{{O{B^2}}}{{O{A^2}}}\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (Array) lời giải

  Giải chi tiết:

   

   

  Hiệu mức cường độ âm tại A và B là:

  \(\begin{array}{l}{L_A} - {L_B} = 10\log \dfrac{{O{B^2}}}{{O{A^2}}} \Rightarrow 60 - 20 = 10\log \dfrac{{O{B^2}}}{{O{A^2}}}\\ \Rightarrow \dfrac{{OB}}{{OA}} = 100 \Rightarrow OB = 100OA\\ \Rightarrow AB = OB - OA = 100OA - OA = 99OA\\ \Rightarrow AM = \dfrac{{AB}}{2} = \dfrac{{99OA}}{2} = 49,5OA\\ \Rightarrow OM = OA + AM = OA + 49,5OA = 50,5OA\end{array}\)

  Hiệu mức cường độ âm tại M và A là:

  \(\begin{array}{l}{L_A} - {L_M} = 10\log \dfrac{{O{M^2}}}{{O{A^2}}}\\ \Rightarrow 60 - {L_M} = 10\log \dfrac{{{{\left( {50,5OA} \right)}^2}}}{{O{A^2}}} \Rightarrow {L_M} \approx 26\,\,\left( {dB} \right)\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com