Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình chính tắc của đường thẳng D đi qua \(M\left( {1;\, - 3} \right)\) và nhận vectơ \(\overrightarrow u \left( {1;2} \right)\) làm vectơ chỉ phương.

Câu 394096: Phương trình chính tắc của đường thẳng D đi qua \(M\left( {1;\, - 3} \right)\) và nhận vectơ \(\overrightarrow u \left( {1;2} \right)\) làm vectơ chỉ phương.

A. \(\Delta :2x - y - 5 = 0\)           

B. \(\Delta :\frac{{x - 1}}{1} = \frac{{y + 3}}{2}\)      

C. \(\Delta :\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + t\\y =  - 3 + 2t\end{array} \right.\)

D. \(\Delta :\frac{{x + 1}}{1} = \frac{{y - 3}}{2}\)

Câu hỏi : 394096

Phương pháp giải:

Phương trình chính tắc đường thẳng \(\left( \Delta  \right)\) qua điểm \(M\left( {{x_0};\,\,{y_0}} \right)\) và có VTCP \(\vec u = \left( {a;\,\,b} \right)\) là:


\(\frac{{x - {x_0}}}{a} = \frac{{y - {y_0}}}{b}\) với \(a \ne 0,\,\,b \ne 0.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường thẳng  D  đi qua \(M\left( {1;\, - 3} \right)\) và nhận vectơ \(\overrightarrow u \left( {1;2} \right)\) làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là \(\frac{{x - 1}}{1} = \frac{{y + 3}}{2}.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com