Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết phương trình đường thẳng \(\Delta \) biết \(\Delta \) đi qua điểm \(M\left( {2;\, - 5} \right)\) và có hệ số góc \(k =  - 2\).

Câu 394097: Viết phương trình đường thẳng \(\Delta \) biết \(\Delta \) đi qua điểm \(M\left( {2;\, - 5} \right)\) và có hệ số góc \(k =  - 2\).

A. \(y =  - 2x - 1\)             

B. \(y =  - 2x - 9\)             

C. \(y = 2x - 1\)    

D. \(y = 2x - 9\)

Câu hỏi : 394097

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(\left( \Delta  \right)\) đi qua \(M\left( {{x_0};\,\,{y_0}} \right),\) hệ số góc \(k\) có phương trình là: \(\left( \Delta  \right):y = k\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình đường thẳng \(\Delta \)đi qua điểm \(M\left( {2;\, - 5} \right)\) và có hệ số góc \(k =  - 2\) là:

  \(y =  - 2\left( {x - 2} \right) - 5 \Leftrightarrow y =  - 2x - 1\)

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com