Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện lịch sử nào sau đây?

Câu 401579: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện lịch sử nào sau đây?

A. Quân phiệt Nhật tiến vào xâm lược Đông Dương.

B. Có sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Liên Xô.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng.

D. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền.

Câu hỏi : 401579

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 98, suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam diễn ra khi Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền.

   

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com