Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \omega t\) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB như Hình H1, trong đó R là biến trở, tụ điện có điện dung \(C = 125\,\,\mu F\), cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L = 0,14 H. Ứng với mỗi giá trị của R, điều chỉnh \(\omega  = {\omega _R}\) sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB vuông pha với nhau. Hình H2 biểu diễn sự phụ thuộc của \(\dfrac{1}{{{\omega _R}^2}}\)  theo R. Giá trị của r là

Câu 401619:

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \omega t\) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB như Hình H1, trong đó R là biến trở, tụ điện có điện dung \(C = 125\,\,\mu F\), cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L = 0,14 H. Ứng với mỗi giá trị của R, điều chỉnh \(\omega  = {\omega _R}\) sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB vuông pha với nhau. Hình H2 biểu diễn sự phụ thuộc của \(\dfrac{1}{{{\omega _R}^2}}\)  theo R. Giá trị của r là


A. \(5,6\,\,\Omega \)

B. \(4\,\,\Omega \)  

C. \(28\,\,\Omega \)      

D. \(14\,\,\Omega \)

Câu hỏi : 401619

Phương pháp giải:

Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{{R + r}}\)


Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \(\overrightarrow {{U_{AN}}}  \bot \overrightarrow {{U_{MB}}}  \Rightarrow \tan {\varphi _{AN}}.\tan {\varphi _{MB}} = -1\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \dfrac{{{-Z_C}}}{R}.\dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{r} = -1 \Leftrightarrow R.r = {Z_C}.{Z_L} - Z_C^2\\ \Rightarrow R.r = \dfrac{1}{{C\omega }}.L\omega  - \dfrac{1}{{{C^2}.{\omega ^2}}} \Rightarrow \dfrac{1}{{{\omega ^2}}} = LC - R.r.{C^2}\end{array}\)

  Đặt : \(\left\{ \begin{array}{l}R = x\\\dfrac{1}{{{\omega ^2}}} = y\end{array} \right. \Rightarrow y = b - a.x \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}b = L.C = 1,{75.10^{ - 5}}\\a = r.{C^2}\end{array} \right.\)

  Từ đồ thị ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{1,{{75.10}^{ - 5}} - a.40}}{{1,{{75.10}^{ - 5}} - a.80}} = \dfrac{6}{5} \Rightarrow a = 6,{25.10^{ - 8}}\\ \Rightarrow r.{\left( {{{125.10}^{ - 6}}} \right)^2} = 6,{25.10^{ - 8}} \Rightarrow r = 4\,\,\left( \Omega  \right)\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com