Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam (1919 – 1930), tổ chức chính trị nào dưới đây không thuộc khuynh hướng vô sản?

Câu 402067:

Trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam (1919 – 1930), tổ chức chính trị nào dưới đây không thuộc khuynh hướng vô sản?

A. An Nam cộng sản đảng.

B. Cộng sản đoàn.

C. Tâm tâm xã.

D. Đông Dương cộng sản đảng.

Câu hỏi : 402067

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang  80, 83.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tâm tâm xã không phải là một tổ chức chính trị thuộc khuynh hướng vô sản. Đây là tổ chức của theo khuynh hướng dân chủ tư sản do những thanh niên Việt Nam yêu nước lập ra năm 1923.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com