Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong hai cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

Câu 402069:

Trong hai cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Thủ công nghiệp

D. Thương nghiệp

Câu hỏi : 402069

Phương pháp giải:

SGK Lich sử 12, trang 76 – 77.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong hai cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp thông qua thành lập các đồn điền.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com