Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{3{x^4} - 3x - 3}}{{{x^2} + \sqrt {x + 1} }}dx}  = a + \sqrt b  - \sqrt c \) với \(a,\,\,b,\,\,c\) là các số nguyên dương. Giá trị của biểu thức \(a + b + c\) bằng:

Câu 404569: Cho \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{3{x^4} - 3x - 3}}{{{x^2} + \sqrt {x + 1} }}dx}  = a + \sqrt b  - \sqrt c \) với \(a,\,\,b,\,\,c\) là các số nguyên dương. Giá trị của biểu thức \(a + b + c\) bằng:

A. \(59\)

B. \(104\)

C. \(111\)

D. \(147\)

Câu hỏi : 404569

Phương pháp giải:

- Sử dụng hằng đẳng thức \({a^2} - {b^2} = \left( {a - b} \right)\left( {a + b} \right)\) trên tử thức, rút gọn.


- Sử dụng công thức tính các nguyên hàm cơ bản: \(\int {{x^n}dx}  = \dfrac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C\,\,\left( {n \ne  - 1} \right)\), \(\int {\sqrt x dx}  = \dfrac{2}{3}x\sqrt x  + C\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\int\limits_1^2 {\dfrac{{3{x^4} - 3x - 3}}{{{x^2} + \sqrt {x + 1} }}dx}  = 3\int\limits_1^2 {\dfrac{{{x^4} - \left( {x + 1} \right)}}{{{x^2} + \sqrt {x + 1} }}dx} \\ = 3\int\limits_1^2 {\dfrac{{\left( {{x^2} + \sqrt {x + 1} } \right)\left( {{x^2} - \sqrt {x + 1} } \right)}}{{{x^2} + \sqrt {x + 1} }}dx} \\ = 3\int\limits_1^2 {\left( {{x^2} - \sqrt {x + 1} } \right)dx} \\ = 3\left. {\left( {\dfrac{{{x^3}}}{3} - \dfrac{2}{3}\left( {x + 1} \right)\sqrt {x + 1} } \right)} \right|_1^2\\ = 3\left( {\dfrac{8}{3} - \dfrac{2}{3}.3.\sqrt 3  - \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3}.2.\sqrt 2 } \right)\\ = 3\left( {\dfrac{7}{3} - 2\sqrt 3  + \dfrac{{4\sqrt 2 }}{3}} \right)\\ = 7 - 6\sqrt 3  + 4\sqrt 2 \\ = 7 - \sqrt {32}  - \sqrt {108} \\ \Rightarrow a = 7,\,\,b = 32,\,\,c = 108\end{array}\)

  Vậy \(a + b + c = 7 + 32 + 108 = 147.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com