Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \(y = \dfrac{{\left( {m + 1} \right)x + 2m + 2}}{{x + m}}\) nghịch biến trên \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)?

Câu 404570: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \(y = \dfrac{{\left( {m + 1} \right)x + 2m + 2}}{{x + m}}\) nghịch biến trên \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)?

A. \(2\)

B. Vô số

C. \(1\)

D. \(3\)

Câu hỏi : 404570

Phương pháp giải:

- Tìm TXĐ của hàm số.


- Tính đạo hàm của hàm số.


- Để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định thì \(y' < 0\).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { - m} \right\}\).

  Ta có: \(y' = \dfrac{{m\left( {m + 1} \right) - 2m - 2}}{{{{\left( {x + m} \right)}^2}}} = \dfrac{{{m^2} - m - 2}}{{{{\left( {x + m} \right)}^2}}}\,\,\forall x \in D\).

  Để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó thì \(y' < 0\,\,\forall x \in D\)

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m^2} - m - 2 < 0\\\left( { - 1; + \infty } \right) \subset D\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 1 < m < 2\\ - m \notin \left( { - 1; + \infty } \right)\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 1 < m < 2\\ - m \le  - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow 1 \le m < 2\).

  Vì \(m \in \mathbb{Z}\) nên \(m = 1\).

  Vậy có 1 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com