Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

Câu 1: \(A = \left\{ {11;\,\,13;\,\,15; \ldots ;\,\,997;\,\,999} \right\}\)

A. \(494\)

B. \(495\)

C. \(496\)

D. \(497\)

Câu hỏi : 405528

Phương pháp giải:

Số phần tử = (Số cuối – số đầu) : Khoảng cách + 1

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A = \left\{ {11;\,\,13;\,\,15; \ldots ;\,\,997;\,\,999} \right\}\)

  Khoảng cách giữa các phần tử thuộc tập hợp \(A\) là \(2\) đơn vị.

  Số phần tử của tập hợp \(A\) là:\(\left( {999 - 11} \right):2 + 1 = 495\) (phần tử)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: \(B = \left\{ {3;\,\,6;\,\,9; \ldots ;\,\,996;\,\,999} \right\}\)

A. \(331\)

B. \(332\)

C. \(333\)

D. \(334\)

Câu hỏi : 405529

Phương pháp giải:

Số phần tử = (Số cuối – số đầu) : Khoảng cách + 1

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(B = \left\{ {3;\,\,6;\,\,9; \ldots ;\,\,996;\,\,999} \right\}\)

  Khoảng cách giữa các phần tử thuộc tập hợp \(B\) là \(3\) đơn vị.

  Số phần tử của tập hợp \(B\) là:\(\left( {999 - 3} \right):3 + 1 = 333\)(phần tử)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com