Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số tự nhiên \(n\) thỏa mãn \({5^n} + {5^{n + 2}} = 650\).

Câu 408103: Tìm số tự nhiên \(n\) thỏa mãn \({5^n} + {5^{n + 2}} = 650\).

A. \(n = 1\)                  

B. \(n = 2\)                        

C. \(n = 3\)                       

D. \(n = 4\)

Câu hỏi : 408103

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức sau để tìm \(n\)


\(a \ne 0;a \ne  \pm 1\) , nếu \({a^m} = {a^n}\) thì \(m = n\).

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({5^n} + {5^{n + 2}} = 650\)

  \({5^n} + {5^n}{.5^2} = 650\)

  \({5^n}\left( {1 + {5^2}} \right) = 650\)

  \({5^n}\left( {1 + 25} \right) = 650\)

  \({5^n}.26 = 650\)

  \({5^n} = 650:26\)

  \({5^n} = 25\)

  \({5^n} = {5^2}\)

  \(n = 2\)

  Vậy \(n = 2\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com