Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x\), biết \({\left( {5x - 1} \right)^6} = 729\)

Câu 408098: Tìm \(x\), biết \({\left( {5x - 1} \right)^6} = 729\)

A. \(x = \frac{4}{5}\) hoặc \(x = \frac{2}{5}\)           

B. \(x =  - \frac{4}{5}\) hoặc \(x =  - \frac{2}{5}\)                                   

C. \(x = \frac{4}{5}\) hoặc \(x =  - \frac{2}{5}\)                                       

D. \(x =  - \frac{4}{5}\) hoặc \(x = \frac{2}{5}\)

Câu hỏi : 408098

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức sau để tìm \(x\).


*\({x^{2n}} = {a^{2n}} \Rightarrow x = a\) hoặc \(x =  - a\)


*\({x^{2n + 1}} = {a^{2n + 1}} \Rightarrow x = a\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\left( {5x - 1} \right)^6} = 729\)

  \({\left( {5x - 1} \right)^6} = {(3)^6}\)

  Trường hợp 1:

  \(\begin{array}{l}5x-1 = 3\\5x = 4\\x = \frac{4}{5}\end{array}\)

  Trường hợp 2:

  \(\begin{array}{l}5x-1 =  - 3\\5x =  - 2\\x =  - \frac{2}{5}\end{array}\)

  Vậy \(x = \frac{4}{5}\) hoặc \(x =  - \frac{2}{5}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com