Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phươg trình \({\tan ^2}x = 3\) có nghiệm là:

Câu 408924: Phươg trình \({\tan ^2}x = 3\) có nghiệm là:

A. \(x =  - \dfrac{\pi }{6} + k\pi \)

B. \(x = \dfrac{\pi }{6} + k\pi \)

C. Vô nghiệm

D. \(x =  \pm \dfrac{\pi }{3} + k\pi \)

Câu hỏi : 408924

Phương pháp giải:

- Giải phương trình dạng \({x^2} = a \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt a \).


- Giải phương trình lượng giác cơ bản: \(\tan x = \tan \alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \) \(\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({\tan ^2}x = 3 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\tan x = \sqrt 3 \\\tan x =  - \sqrt 3 \end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{\pi }{3} + k\pi \\x =  - \dfrac{\pi }{3} + k\pi \end{array} \right.\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com