Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình \(\cot x = \sqrt 3 \). Các nghiệm của phương trình là:

Câu 408935: Cho phương trình \(\cot x = \sqrt 3 \). Các nghiệm của phương trình là:

A. \(\dfrac{\pi }{3} + k\pi \)  

B. \(\dfrac{\pi }{6} + k\pi \) 

C. \(\dfrac{{5\pi }}{6} + k\pi \) 

D. \( - \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \) 

Câu hỏi : 408935

Phương pháp giải:

Giải phương trình lượng giác cơ bản: \(\cot x = \cot \alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:\(\cot x = \sqrt 3  = \cot \dfrac{\pi }{6}\) \( \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{6} + k\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com