Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(x = \dfrac{{2\pi }}{3}\) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

Câu 408945: \(x = \dfrac{{2\pi }}{3}\) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

A. \(\sin x =  - \dfrac{1}{2}\) 

B. \(\cot x =  - \sqrt 3 \)

C. \(\tan x = \sqrt 3 \) 

D. \(\cos x =  - \dfrac{1}{2}\) 

Câu hỏi : 408945

Phương pháp giải:

Giải các phương trình lượng giác cơ bản:


\(\begin{array}{l}\sin x = \sin \alpha  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \alpha  + k2\pi \\x = \pi  - \alpha  + k2\pi \end{array} \right.\\\cos x = \cos \alpha  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \alpha  + k2\pi \\x =  - \alpha  + k2\pi \end{array} \right.\\\tan x = \tan \alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \\\cot x = \cot \alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \end{array}\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: \(\sin x =  - \dfrac{1}{2} = \sin \left( { - \dfrac{\pi }{6}} \right)\) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\x = \dfrac{{7\pi }}{6} + k2\pi \end{array} \right.\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\) (loại).

  Đáp án B: \(\cot x =  - \sqrt 3  \Leftrightarrow x =  - \dfrac{\pi }{6} + k\pi \,\,\left( {k \in \mathbb {Z}} \right)  \) (loại).

  Đáp án C: \(\tan x = \sqrt 3  = \tan \dfrac{\pi }{3}\) \( \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{3} + k2\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\) (loại).

  Đáp án D: \(\cos x =  - \dfrac{1}{2} = \cos \dfrac{{2\pi }}{3}\) \( \Leftrightarrow x =  \pm \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\) (thỏa mãn).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com