Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nào sau đây không phải của dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Câu 408983: Đặc điểm nào sau đây không phải của dải đồng bằng ven biển miền Trung?

A. Hẹp ngang.

B. Bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

C. Chỉ có một số đồng bằng được mở rộng ở các cửa sông lớn.

D. Được hình thành do các sông bồi đắp.

Câu hỏi : 408983

Phương pháp giải:

Xem kiến thức mục: khu vực đồng bằng (trang 33 sgk Địa 12)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đặc điểm của đb ven biển miền Trung là kéo dài, hẹp ngang, bị chia cắt nhỏ, có một số đb lớn ở các cửa sông như Thanh Hóa (sông Mã – Chu), Nghệ An (sông Cả)…

  => Các ý A, B, C đúng

  - Biển đóng vai trò chính trong quá trình hình thành đồng bằng ven biển miền Trung

  -> Ý C: hình thành do các sông bồi đắp là Sai

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com