Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s, biên độ 10cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật. Khi vật cách vị trí cân bằng 6cm thì tốc độ của nó là

Câu 409775:

Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s, biên độ 10cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật. Khi vật cách vị trí cân bằng 6cm thì tốc độ của nó là

A. \(18,84cm/s\)

B. \(12,56cm/s\)

C. \(25,12cm/s\)

D. \(20,08cm/s\)

Câu hỏi : 409775

Phương pháp giải:

Sử dụng hệ thức độc lập: \({A^2} = {x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}\)

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc của dao động: \(\omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{2} = \pi \left( {rad/s} \right)\)

  Áp dụng hệ thức độc lập, ta có: \({A^2} = {x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}\)

  \( \Rightarrow v = \omega \sqrt {{A^2} - {x^2}}  = \pi \sqrt {{{10}^2} - {6^2}}  = 8\pi cm/s = 25,13m/s\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com