Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm phương trình tiếp tuyến với đường tròn \(\left( C \right):\,\,\,{\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 5\) tại điểm \(M\left( {4; - 3} \right).\)

Câu 410825: Tìm phương trình tiếp tuyến với đường tròn \(\left( C \right):\,\,\,{\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 5\) tại điểm \(M\left( {4; - 3} \right).\)

A. \(x - 2y + 5 = 0\).

B. \( - x + {\rm{2}}y + 10 = 0\).

C. \(3x + 4y - 4 = 0\).

D. \(3x - 4y - 4 = 0\).

Câu hỏi : 410825

Phương pháp giải:

Đường tròn \({\left( {x - a} \right)^2} + {\left( {y - b} \right)^2} = {R^2}\) có tâm \(I\left( {a;\,\,b} \right)\) và bán kính \(R.\)


Tiếp tuyến của đường tròn qua \(M\left( {4; - 3} \right)\) nhận   \(\overrightarrow n  = \overrightarrow {IM} \)  làm VTPT.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm \(I\left( {3; - 1} \right)\) bán kính \(R = \sqrt 5 \)

  Ta có: \(\overrightarrow {IM}  = \left( {1;\,\, - 2} \right)\)

  Tiếp tuyến \(d\)  của đường tròn \(\left( C \right)\) tại \(M\left( {4; - 3} \right)\) nhận \(\overrightarrow {IM}  = \left( {1; - 2} \right)\) làm VTPT

  \( \Rightarrow d:\,\,\left( {x - 4} \right) - 2\left( {y + 3} \right) = 0\) \( \Leftrightarrow x - 2y - 10 = 0\)\( \Leftrightarrow  - x + 2y + 10 = 0\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com