Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một biến trở \({R_b}\) có giá trị lớn nhất là \(30\Omega \) được mắc với hai điện trở \({R_1} = 15\Omega \) và \({R_2} = 10\Omega \) thành hai đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ, trong đó hiệu điện thế không đổi \(U=4,5V\). Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua biến trở \({R_1}\) có giá trị lớn nhất \({I_{max}}\) và nhỏ nhất \({I_{min}}\) là bao nhiêu?

Câu 410931:

Một biến trở \({R_b}\) có giá trị lớn nhất là \(30\Omega \) được mắc với hai điện trở \({R_1} = 15\Omega \) và \({R_2} = 10\Omega \) thành hai đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ, trong đó hiệu điện thế không đổi \(U=4,5V\). Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua biến trở \({R_1}\) có giá trị lớn nhất \({I_{max}}\) và nhỏ nhất \({I_{min}}\) là bao nhiêu?


A. \({I_{1\max }} = 0,5A;{I_{1\min }} = 0,2A\)   

B.  \({I_{1\max }} = 0,5A;{I_{1\min }} = 0,3A\)

C. \({I_{1\max }} = 0,3A;{I_{1\min }} = 0,2A\)    

D. \({I_{1\max }} = 0,3A;{I_{1\min }} = 0,1A\)

Câu hỏi : 410931

Phương pháp giải:

Công thức tính điện trở của mạch nối tiếp và song song: \(\left\{ \begin{array}{l}{R_{nt}} = {R_1} + {R_2}\\{R_{//}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\end{array} \right.\)


Cường độ dòng điện chạy trong mạch: \(I = \dfrac{U}{{{R_{td}}}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{I_{\max }} \Leftrightarrow {R_{td\min }}\\{I_{\min }} \Leftrightarrow {R_{td\max }}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}{{R_{bmax}}\; = 30\Omega ;{R_1}\; = 15\Omega ;{R_2}\; = 10\Omega ;U = 4,5V}\\{{I_{1max}}\; = ?;{\rm{ }}{I_{1min}}\; = ?}\end{array}\)

  Cách giải:

  Mạch điện gồm \({R_1}\,nt\,\left( {{R_2}//{R_b}} \right)\)

  Điện trở tương đương của cụm đoạn mạch (R2 // Rb) là: \({R_{2b}}\, = \dfrac{{{R_2}{R_b}}}{{{R_2} + {R_b}}}\)

  Điện trở tương đương toàn mạch: \({R_{td}}\; = {R_1}\; + {R_{2b}} = {R_1} + \dfrac{{{R_2}{R_b}}}{{{R_2} + {R_b}}}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua R1: \({I_1} = I = \dfrac{U}{{{R_{td}}\;}} = \dfrac{U}{{{R_1} + \dfrac{{{R_2}{R_b}}}{{{R_2} + {R_b}}}}}\)

  + Để \({I_{1\max }} \Leftrightarrow {R_{td\min }} \Leftrightarrow {R_{2b\min }} \Leftrightarrow {R_{b\min }} = 0 \Rightarrow {I_{1\max }} = \dfrac{U}{{{R_1}}} = \dfrac{{4,5}}{{15}} = 0,3A\)

  + Để \({I_{1\min }} \Leftrightarrow {R_{td\max }} \Leftrightarrow {R_{2b\max }} \Leftrightarrow {R_{b\max }} = 30\Omega \)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {R_{2b}}\, = \dfrac{{{R_2}{R_{b\max }}}}{{{R_2} + {R_{b\max }}}} = \dfrac{{10.30}}{{10 + 30}} = 7,5\Omega \\ \Rightarrow {I_{1\min }} = \dfrac{U}{{{R_1} + {R_{2b}}}} = \dfrac{{4,5}}{{15 + 7,5}} = 0,2A\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com