Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình \(y = {y_0}.cos2\pi \left( {ft - \dfrac{x}{\lambda }} \right)\) , trong đó x, y được đo bằng cm, và t đo bằng giây. Vận tốc dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường gấp 4 lần vận tốc sóng nếu:

Câu 413038:

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình \(y = {y_0}.cos2\pi \left( {ft - \dfrac{x}{\lambda }} \right)\) , trong đó x, y được đo bằng cm, và t đo bằng giây. Vận tốc dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường gấp 4 lần vận tốc sóng nếu:

A. \(\lambda  = \dfrac{{{y_0}\pi }}{2}\)         

B. \(\lambda  = \dfrac{{\pi {y_0}}}{4}\) 

C. \(\lambda  = 2\pi {y_0}\)

D. \(\lambda  = \pi {y_0}\)

Câu hỏi : 413038

Phương pháp giải:

Vận tốc dao động cực đại của mỗi phần tử: \({v_{\max }} = \omega {y_0} = 2\pi f.{y_0}\)


Vận tốc sóng: \(v = \dfrac{\lambda }{T} = \lambda f\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vận tốc dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường gấp 4 lần vận tốc sóng:

  \({v_{\max }} = 4v \Leftrightarrow 2\pi f.{y_0} = 4.\lambda f \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{{y_0}\pi }}{2}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com