Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang truyền trên trục Ox được mô tả bởi phương trình\(u = 0,5cos\left( {50x - 1000t} \right)cm\) , trong đó x có đơn vị là cm, t có đơn vị là s. Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng?

Câu 413042:

Một sóng ngang truyền trên trục Ox được mô tả bởi phương trình\(u = 0,5cos\left( {50x - 1000t} \right)cm\) , trong đó x có đơn vị là cm, t có đơn vị là s. Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng?

A. 25 lần.  

B. 20 lần.     

C. 100 lần.     

D. 50 lần.

Câu hỏi : 413042

Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình sóng


+ Sử dụng công thức xác định tốc độ dao động cực đại: \({v_{max}} = A\omega \)


+ Sử dụng công thức tính tốc độ truyền sóng: \(v = \lambda f\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(u = 0,5cos\left( {50x - 1000t} \right) = 0,5cos\left( {1000t - 50x} \right)cm\)

  + Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường:

  \({v_{max}} = A\omega  = 0,5.1000 = 500cm/s\)

  + \(\dfrac{{2\pi x}}{\lambda } = 50x \Rightarrow \lambda  = 0,04\pi \,\,cm\)

  \(v = \lambda f = \lambda \dfrac{\omega }{{2\pi }} = 0,04\pi .\dfrac{{1000}}{{2\pi }} = 20cm/s\)

  \( \Rightarrow \dfrac{{{v_{max}}}}{v} = \dfrac{{500}}{{20}} = 25\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com