Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(11.56 + 11.44 + 45.15 - 35.15\) là?

Câu 413459: Kết quả của phép tính \(11.56 + 11.44 + 45.15 - 35.15\) là?

A. \(650\)

B. \(750\)

C. \(850\)

D. \(1250\)

Câu hỏi : 413459

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính, nhóm các số hạng đặc biệt để đươc kết quả tròn chục hoặc tròn trăm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}11.56 + 11.44 + 45.15 - 35.15\\ = \left( {11.56 + 11.44} \right) + \left( {45.15 - 35.15} \right)\\ = 11.\left( {56 + 44} \right) + 15.\left( {45 - 35} \right)\\ = 11.100 + 15.10\\ = 1100 + 150\\ = 1250\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com