Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch có [H+] = 2,3.10-3 M. Môi trường của dung dịch là

Câu 417206: Một dung dịch có [H+] = 2,3.10-3 M. Môi trường của dung dịch là

A. bazơ.

B. axit.

C. trung tính.

D. không xác định.

Câu hỏi : 417206

Phương pháp giải:

Tính giá trị pH = -log[H+] = ?


+ pH <7 môi trường axit


+ pH = 7 môi trường trung tính


+ pH > 7 môi trường bazơ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  [H+] = 2,3.10-3M → pH = 2,6 < 7 → Môi trường axit

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com