Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết \({r_0}\)là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng \(L\) có giá trị là

Câu 423943: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết \({r_0}\)là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng \(L\) có giá trị là

A. \(4{r_0}\).

B. \({r_0}\).

C. \(9{r_0}\).

D. \(16{r_0}\).

Câu hỏi : 423943

Phương pháp giải:

Bán kính quỹ đạo của electron: \(r = {n^2}{r_0}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quỹ đạo \(L\) có \(n = 2 \Rightarrow {r_L} = {2^2}.{r_0} = 4{r_0}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com