Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Dung dịch A \(\xrightarrow{{ + X}}\) B \(\xrightarrow{{ + Y}}\) Khí A \(\xrightarrow{{ + Z}}\) C \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) D (khí gây cười).

A, X, B, Y, Z, C lần lượt là:

Câu 424352: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:


Dung dịch A \(\xrightarrow{{ + X}}\) B \(\xrightarrow{{ + Y}}\) Khí A \(\xrightarrow{{ + Z}}\) C \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) D (khí gây cười).


A, X, B, Y, Z, C lần lượt là:

A. NH3, HCl, NH4Cl, Fe(OH)2, HNO3, NH4NO2.

B. NH3, NaCl, NH4Cl, Ca(OH)2, Pb(NO3)2, NH4NO2.

C. NH3, HCl, NH4Cl, NaOH, Mg(NO3)2, NH4NO3.

D. NH3, HCl, NH4Cl, Ca(OH)2, NaNO3, NH4NO3.

Câu hỏi : 424352

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học amoniac và muối amoni.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, X, B, Y, Z, C lần lượt là: NH3, HCl, NH4Cl, NaOH, Mg(NO3)2, NH4NO3.

  NH3 + HCl → NH4Cl

  NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O.

  NH3 + Mg(NO3)2 + H2O → Mg(OH)2 + NH4NO3.

  NH4NO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) N2O + 2H2O

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com