Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính \(r = 100cm\) với gia tốc hướng tâm \(4cm/s^2.\) Chu kì \(T\) của chuyển động đó là:

Câu 425087: Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính \(r = 100cm\) với gia tốc hướng tâm \(4cm/s^2.\) Chu kì \(T\) của chuyển động đó là:

A. \(8\pi {\rm{ }}\left( s \right)\)

B. \(6\pi {\rm{ }}\left( s \right)\)      

C. \(12\pi {\rm{ }}\left( s \right)\)

D. \(10\pi {\rm{ }}\left( s \right)\)

Câu hỏi : 425087

Phương pháp giải:

Công thức tính gia tốc hướng tâm  là:


\({a_{ht}} = {\omega ^2}r = \dfrac{{4{\pi ^2}.r}}{{{T^2}}}\) \( \Rightarrow T = 2\pi \sqrt {\dfrac{r}{{{a_{ht}}}}} \)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \({a_{ht}} = {\omega ^2}r = \dfrac{{4{\pi ^2}.r}}{{{T^2}}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt {\dfrac{r}{{{a_{ht}}}}}  = 2\pi .\sqrt {\dfrac{{100}}{4}}  = 10\pi \left( s \right)\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com