Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để tích điện cho tụ một điện lượng là \(10\mu C\) thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế \(5V.\) Để tích điện một điện lượng là \(0,05mC\) thì phải thay đổi hiệu điện thế bằng cách:

Câu 426136: Để tích điện cho tụ một điện lượng là \(10\mu C\) thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế \(5V.\) Để tích điện một điện lượng là \(0,05mC\) thì phải thay đổi hiệu điện thế bằng cách:

A. Tăng thêm \(20V\)   

B. Giảm \(4V.\) 

C. Giảm \(2V.\) 

D. Tăng thêm \(25V.\)

Câu hỏi : 426136

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(Q = C.U\)

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}Q = C.U\\Q' = C.U'\end{array} \right. \Rightarrow \dfrac{Q}{U} = \dfrac{{Q'}}{{U'}} \Rightarrow \dfrac{{{{10.10}^{ - 6}}}}{5} = \dfrac{{{{5.10}^{ - 5}}}}{{U'}} \Rightarrow U' = 25V\)

  \( \Rightarrow U' = 5 + 20 = U + 20V\)
  Vậy cần tăng \(U\) thêm \(20V\) 

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com