Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Liệt kê các phần tử của tập hợp \(A = \left\{ {\left. {x = \dfrac{{9{a^3} + 9{a^2}}}{{10a + 5}}} \right|a \in \mathbb{N},\,\,\left| a \right| \le 2} \right\}\) là:

Câu 430758: Liệt kê các phần tử của tập hợp \(A = \left\{ {\left. {x = \dfrac{{9{a^3} + 9{a^2}}}{{10a + 5}}} \right|a \in \mathbb{N},\,\,\left| a \right| \le 2} \right\}\) là:

A. \(A = \left\{ {\dfrac{2}{3};\,\,\dfrac{{44}}{{25}}} \right\}\)          

B. \(A = \left\{ {0;\,\,\dfrac{2}{3};\,\,\dfrac{{44}}{{25}}} \right\}\)  

C. \(A = \left\{ {0;\,\,\dfrac{{25}}{{44}};\,\,\dfrac{3}{2}} \right\}\)  

D. \(A = \left\{ {0;\,\,\dfrac{3}{2};\,\,\dfrac{{44}}{{25}}} \right\}\)

Câu hỏi : 430758

Phương pháp giải:

+) Liệt kê tất cả các giá trị của \(a\)


+) Nhập biểu thức của \(x\) vào máy tính. Sau đó, sử dụng “CALC” để xác định từng phần tử của tập hợp.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *) Vì \(a \in \mathbb{N},\,\,\left| a \right| \le 2 \Rightarrow a \in \left\{ {0;\,\,1;\,\,2} \right\}\).

  *) Nhập biểu thức của \(x\) vào máy tính.

  *) Thay lần lượt giá trị của \(a\) vào biểu thức để tìm \(x\).

  Với \(a = 0\): Nhấn phím “CALC” + “0” + “=” ta được: 

  Với \(a = 1\): Nhấn phím “CALC” + “1” + “=” ta được: 

  Với \(a = 2\): Nhấn phím “CALC” + “2” + “=” ta được: 

  \( \Rightarrow A = \left\{ {0;\,\,\dfrac{2}{3};\,\,\dfrac{{44}}{{25}}} \right\}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com