Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) có \(AB = a\sqrt 2 ,\,\,AC = a\sqrt 5 \), \(AD' = 3a\). Thể tích khối hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D\) là:

Câu 433622: Cho khối hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) có \(AB = a\sqrt 2 ,\,\,AC = a\sqrt 5 \), \(AD' = 3a\). Thể tích khối hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D\) là:

A. \(V = 3\sqrt {10} {a^3}\) 

B. \(V = 2{a^3}\)

C. \(V = 6{a^3}\) 

D. \(V = \sqrt {10} {a^3}\)

Câu hỏi : 433622

Phương pháp giải:

- Áp dụng định lí Pytago tính độ dài các cạnh \(AD,\,\,DD'\).


- Áp dụng công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật \({V_{ABCD.A'B'C'D'}} = AB.AD.DD'\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Áp dụng định lí Pytago ta có:

  \(\begin{array}{l}AD = \sqrt {A{C^2} - A{B^2}}  = a\sqrt 3 \\DD' = \sqrt {AD{'^2} - A{D^2}}  = a\sqrt 6 \end{array}\)

  - Thể tích khối hộp chữ nhật \({V_{ABCD.A'B'C'D'}} = AB.AD.DD' = a\sqrt 2 .a\sqrt 3 .a\sqrt 6  = 6{a^3}\)..

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com