Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một thuyền máy chuyển động xuôi dòng từ M đến N rồi chạy ngược dòng từ N đến M với tổng cộng thời gian là \(4\) giờ. Biết dòng nước chảy với \(v = 1,25m/s\) so với bờ, vận tốc của thuyền so với dòng nước là \(20km/h\). Quãng đường MN là:

Câu 434897: Một thuyền máy chuyển động xuôi dòng từ M đến N rồi chạy ngược dòng từ N đến M với tổng cộng thời gian là \(4\) giờ. Biết dòng nước chảy với \(v = 1,25m/s\) so với bờ, vận tốc của thuyền so với dòng nước là \(20km/h\). Quãng đường MN là:

A. \(38km\)

B. \(38,9km\)

C. \(40km\)

D. \(40,9km\)

Câu hỏi : 434897

Phương pháp giải:

Công thức cộng vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)


Khi cùng chiều: \({v_{13}}\; = {v_{12}}\; + {\rm{ }}{v_{23}}\)


Khi ngược chiều: \({v_{13}}\; = {v_{12}} + {v_{23}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vận tốc của thuyền so với dòng nước:

  \({v_{12}}\; = 20km/h = 5,56m/s\)

  Khi thuyền chuyển động xuôi dòng:

  \({v_{13}}\; = {v_{12}}\; + {v_{23}}\; = 5,56 + 1,25 = 6,81m/s\)

  \( \Rightarrow \) Thời gian xuôi dòng từ M đến N là:

  \({t_1} = \dfrac{{MN}}{{{v_{13}}}} = \dfrac{{MN}}{{6,81}}\)

  Khi thuyền chuyển động  ngược dòng:

  \({v_{13}}' = {v_{12}} - {v_{23}}\; = 5,56 - 1,25 = 4,31m/s\)   

  \( \Rightarrow \) Thời gian thuyền chạy ngược dòng từ M đến N là:

  \({t_2} = \dfrac{{MN}}{{{v_{13}}'}} = \dfrac{{MN}}{{4,31}}\)

  Theo đề bài thời gian tổng cộng là 4 giờ = 14 400 s nên:

  \(\begin{array}{l}{t_1} + {t_2} = 14400 \Leftrightarrow \dfrac{{MN}}{{6,81}} + \dfrac{{MN}}{{4,31}} = 14400\\ \Rightarrow MN = 380007m \approx 38km\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com