Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

Câu 437924: Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

A. \(A = \left\{ {4;\,8;\,12;\,16;\,20;\,24;\,28} \right\}\)

B. \(A = \left\{ {4;\,8;\,12;\,16;\,20;\,24;\,28;\,30} \right\}\)

C. \(A = \left\{ {0;\,4;\,8;\,12;\,16;\,20;\,24;\,28} \right\}\)

D. \(A = \left\{ {0;\,4;\,8;\,12;\,16;\,20;\,24;\,28;\,30} \right\}\)

Câu hỏi : 437924

Phương pháp giải:

Viết tập hợp các số chia hết cho 4 nhỏ hơn 30.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: các số chia hết cho 4 và nhỏ hơn 30 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.

  \( \Rightarrow \) Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 là: \(A = \left\{ {0;\,4;\,8;\,12;\,16;\,20;\,24;\,28} \right\}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com