Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm các bội của 4  trong các số sau: 8; 14; 20; 25.

Câu 437922: Tìm các bội của 4  trong các số sau: 8; 14; 20; 25.

A. \(8;\,14;\,20\)

B. \(8;\,20\)

C. \(8;\,14\)

D. \(14;\,20\)

Câu hỏi : 437922

Phương pháp giải:

Tìm các số chia hết cho 4 trong các số đã cho.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong các số đã cho chỉ có 8  và 20 chia hết cho 4.

  \( \Rightarrow \) Các bội của 4 trong các số trên là: 8 và 20.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com