Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions from 47 to 48.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions from 47 to 48.

Câu 1: I invited Rachel to my party, but she couldn’t come. She had arranged to do something else.

A. Rachel would have come to my party, unless she hadn’t arranged to so something else.

B. If it hadn’t been for her arrangement for something else, Rachel would come to my party as invited.

C. Without having arranged to do something else, Rachel would have come to my party as invited.

D. If Rachel hadn’t arranged to do something else, she would come to my party as invited.

Câu hỏi : 476016

Phương pháp giải:

Câu điều kiện loại 3
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Dấu hiệu: câu gốc có các động từ chia thì quá khứ => viết lại dùng câu điều kiện đưa ra giả thiết & kết quả trái với quá khứ.

  - Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế đã xảy ra ở quá khứ.

  Công thức chung: If + S + had (not) + Ved/ V3, S + would/ could (not) + have + Ved/ V3.

  - Trong câu điều kiện loại 3, có thể sử dụng “but for” và “without” “had it not been for” thay cho “if”

  Công thức chung: But for/ Without/ Had it not been for + N/Ving, S + would/ could (not) + have + Ved/ V3.

  - unless S + V (mệnh đề ở dạng khẳng định): nếu … không

  Tạm dịch: Tôi đã mời Rachel đến bữa tiệc của tôi, nhưng cô ấy không thể đến. Cô đã sắp xếp để làm việc khác.

  = C. Nếu Rachel không sắp xếp làm việc khác thì cô ấy sẽ đã đến bữa tiệc của tôi như được mời rồi.

  A. Sai vì mệnh đề sau “unless” (nếu … không) không để dạng phủ định

  B. sai ở “would come”

  D. sai ở “would come”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic to wear protective clothing at all times.

Câu hỏi : 476017

Phương pháp giải:

Đảo ngữ mệnh đề kết quả
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  since S + V: bởi vì

  so S+ V: vì vậy

  => Đảo ngữ: So + adj/ adv + be/ V + S that S + V: Cái gì quá ... đến nỗi mà ... (dạng đảo ngữ)

  such + N: quá như thế nào

  too + adj + to V: …quá ... đến nỗi không thể làm gì

  Tạm dịch: Các chất rất độc. Phải luôn mặc quần áo bảo hộ.

  = B. Các chất thì quá độc đến nỗi mà đồ bảo hộ phải được mặc mọi lúc.

  A. sai vì có 2 liên từ “since” và “so” trong cùng 1 câu

  C. sai vì sau “such” là một danh từ hoặc cụm danh từ, mà “toxic” là một tính từ: độc, có độc

  D. Các chất thì quá độc đến nỗi không thể mặc đồ bảo hộ mọi lúc. => sai về nghĩa

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com