Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions from 49 to 50.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions from 49 to 50.

Câu 1:

A. developed

B. searched

C. described

D. cooked

Câu hỏi : 476019
Phương pháp giải:
Phát âm đuôi “-ed”
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. developed /dɪˈveləpt/

  B. searched /sɜːtʃt/

  C. described /dɪˈskraɪbd/

  D. cooked /kʊkt/

  Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-ed”:

  - /t/: khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và /s/.

  - /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

  - /d/: với những trường hợp còn lại

  Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. enter

B. reduce

C. result

D. event

Câu hỏi : 476020
Phương pháp giải:
Phát âm nguyên âm “-e”
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. enter /ˈentə(r)/

  B. reduce /rɪˈdjuːs/

  C. result /rɪˈzʌlt/

  D. event /ɪˈvent/

  Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /e/, còn lại là /ɪ/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com