Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai tập khác rỗng:\(A = \left( {m-1;4} \right],{\rm{ }}B = \left( {-2{\rm{ }};2m + 2} \right)\), với \(m \in \mathbb{R}\). Tìm tất cả các giá trị \(m\) để: \(A \cap B \ne \emptyset \).

Câu 579099: Cho hai tập khác rỗng:\(A = \left( {m-1;4} \right],{\rm{ }}B = \left( {-2{\rm{ }};2m + 2} \right)\), với \(m \in \mathbb{R}\). Tìm tất cả các giá trị \(m\) để: \(A \cap B \ne \emptyset \).

A. \(-1 \le m \le 5\).

B. \(-2 < m < 5\).

C. \(m < 5\).

D. \(-1 < m\).

Câu hỏi : 579099
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với \(A = \left( {m--1;4} \right],{\rm{ }}B = \left( {--2{\rm{ }};2m + 2} \right)\) ta có điều kiện

  \(\left\{ \begin{array}{l}m - 1 < 4\\2m + 2 >  - 2\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m < 5\\m >  - 2\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow  - 2 < m < 5\,\,(*).\)

  Với điều kiện (*), ta có:

  \(A \cap B \ne \emptyset \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} - 2 \le m--1 < 2m + 2\\ - 2 < 4 < 2m + 2\\m - 1 \le  - 2 < 4\\m - 1 < 2m + 2 \le 4\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l} - 1 \le m\\m >  - 3\end{array} \right.\\m > 1\\m \le  - 1\\\left\{ \begin{array}{l}m >  - 3\\m \le  - 1\end{array} \right.\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} - 1 \le m\\m > 1\\m \le  - 1\\ - 3 < m \le  - 1\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow m \in \mathbb{R}\).

  Kết hợp với (*) ta thấy các giá trị \(m\) thỏa mãn yêu cầu \(A \cap B \ne \emptyset \) là \(--2 < m < 5\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com