Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

The world is getting smaller, at least when it comes to language. More and more people speak the three most common languages: English, Spanish, and Mandarin. As a result, local languages are being forgotten. As cultures adjust to these changes, and languages aren't taught to children or spoken at home, these local languages are slowly disappearing.

A language is said to be in trouble when less than 30 percent of children in the community speak it. It is considered a dying language. If children no longer learn to use a language, it will have fewer and fewer speakers over time and, eventually, the language will be gone. Why keep languages alive? Languages hold the key to understanding a culture's beliefs and values.  According to Dr. Cumberland, who is working to save Assiniboine, a Native American language, a dying language needs a dictionary and people to understand and record its grammar. Most importantly, you need to listen to those who still speak the language. This can be very difficult, especially if there are very few speakers of the language left. For example, when researchers were working to save the language Ayapaneco in Mexico, it was hard for them to record anything because the last two people on Earth who could speak the language refused to speak to each other! Today, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) lists more than 3,000 languages that may disappear by the end of this century. Some of the languages still have a few million speakers and may survive. Unfortunately, hundreds of languages have fewer than 25 speakers remaining and may soon be lost forever.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

The world is getting smaller, at least when it comes to language. More and more people speak the three most common languages: English, Spanish, and Mandarin. As a result, local languages are being forgotten. As cultures adjust to these changes, and languages aren't taught to children or spoken at home, these local languages are slowly disappearing.

A language is said to be in trouble when less than 30 percent of children in the community speak it. It is considered a dying language. If children no longer learn to use a language, it will have fewer and fewer speakers over time and, eventually, the language will be gone. Why keep languages alive? Languages hold the key to understanding a culture's beliefs and values.  According to Dr. Cumberland, who is working to save Assiniboine, a Native American language, a dying language needs a dictionary and people to understand and record its grammar. Most importantly, you need to listen to those who still speak the language. This can be very difficult, especially if there are very few speakers of the language left. For example, when researchers were working to save the language Ayapaneco in Mexico, it was hard for them to record anything because the last two people on Earth who could speak the language refused to speak to each other! Today, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) lists more than 3,000 languages that may disappear by the end of this century. Some of the languages still have a few million speakers and may survive. Unfortunately, hundreds of languages have fewer than 25 speakers remaining and may soon be lost forever.

Quảng cáo

Câu 1: What is the main idea of this reading?

A. Most people speak English, Spanish, and Mandarin.

B. People should learn new languages.

C. Languages help us understand other cultures.

D. Many languages are disappearing around the world.

Câu hỏi : 673536
Phương pháp giải:
Đọc – Ý chính
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý tưởng chính của bài đọc này là gì?

  A. Hầu hết mọi người nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quan Thoại.

  B. Mọi người nên học ngôn ngữ mới.

  C. Ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu các nền văn hóa khác.

  D. Nhiều ngôn ngữ đang biến mất trên khắp thế giới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Why are local languages being spoken less and less?

A. Children do not talk to their grandparents.

B. People use computers to communicate now.

C. People prefer to learn and speak more common languages.

D. People who know the language don't want to speak to each other.

Câu hỏi : 673537
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại sao ngôn ngữ địa phương ngày càng ít được sử dụng?

  A. Trẻ em không nói chuyện với ông bà.

  B. Mọi người sử dụng máy tính để liên lạc bây giờ.

  C. Mọi người thích học và nói những ngôn ngữ phổ biến hơn.

  D. Những người biết ngôn ngữ không muốn nói chuyện với nhau.

  Thông tin:

  The world is getting smaller, at least when it comes to language. More and more people speak the three most common languages: English, Spanish, and Mandarin. As a result, local languages are being forgotten.

  Tạm dịch:

  Thế giới ngày càng nhỏ lại, ít nhất là về mặt ngôn ngữ. Ngày càng có nhiều người nói ba ngôn ngữ phổ biến nhất: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quan Thoại. Kết quả là ngôn ngữ địa phương đang bị lãng quên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. According to UNESCO, more than 3,000 languages may go extinct by the end of this century.

B. Fewer and fewer people speak local languages.

C. The last two people who could speak Ayapaneco liked to speak to each other.

D. To save a dying language, it is necessary to listen to people who still speak it.

Câu hỏi : 673538
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều nào sau đây KHÔNG đúng theo đoạn văn?

  A. Theo UNESCO, hơn 3.000 ngôn ngữ có thể bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này.

  B. Ngày càng ít người nói được ngôn ngữ địa phương.

  C. Hai người cuối cùng nói được Ayapaneco thích nói chuyện với nhau.

  D. Để cứu một ngôn ngữ đang hấp hối, cần phải lắng nghe những người còn nói ngôn ngữ đó.

  Thông tin:

  For example, when researchers were working to save the language Ayapaneco in Mexico, it was hard for them to record anything because the last two people on Earth who could speak the language refused to speak to each other!

  Tạm dịch:

  Ví dụ, khi các nhà nghiên cứu đang nỗ lực cứu ngôn ngữ Ayapaneco ở Mexico, họ khó có thể ghi lại bất cứ điều gì vì hai người cuối cùng trên Trái đất có thể nói được ngôn ngữ này đã từ chối nói chuyện với nhau!

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word "them" in paragraph 2 refers to______.

A. languages

B. researchers

C. speakers

D. local people

Câu hỏi : 673539
Phương pháp giải:
Đọc – Từ thay thế
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ "them" trong đoạn 2 đề cập đến______.

  A. ngôn ngữ

  B. nhà nghiên cứu

  C. người nói

  D. người dân địa phương

  Thông tin:

  For example, when researchers were working to save the language Ayapaneco in Mexico, it was hard for them to record anything because the last two people on Earth who could speak the language refused to speak to each other!

  Tạm dịch:

  Ví dụ, khi các nhà nghiên cứu đang nỗ lực cứu ngôn ngữ Ayapaneco ở Mexico, họ khó có thể ghi lại bất cứ điều gì vì hai người cuối cùng trên Trái đất có thể nói được ngôn ngữ này đã từ chối nói chuyện với nhau!

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: The word "disappearing" in paragraph 1 is closest in meaning to ______.

A. existing

B. changing

C. vanishing

D. reducing

Câu hỏi : 673540
Phương pháp giải:
Đọc – Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ "disappearing" ở đoạn 1 gần nghĩa nhất với ______.

  A. hiện hữu

  B. thay đổi

  C. biến mất

  D. giảm bớt

  Thông tin:

  As cultures adjust to these changes, and languages aren't taught to children or spoken at home, these local languages are slowly disappearing.

  Tạm dịch:

  Khi các nền văn hóa điều chỉnh theo những thay đổi này và ngôn ngữ không được dạy cho trẻ em hoặc được nói ở nhà, những ngôn ngữ địa phương này đang dần biến mất.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Thế giới ngày càng nhỏ lại, ít nhất là về mặt ngôn ngữ. Ngày càng có nhiều người nói ba ngôn ngữ phổ biến nhất: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quan Thoại. Kết quả là ngôn ngữ địa phương đang bị lãng quên. Khi các nền văn hóa điều chỉnh theo những thay đổi này và ngôn ngữ không được dạy cho trẻ em hoặc được nói ở nhà, những ngôn ngữ địa phương này đang dần biến mất.

  Một ngôn ngữ được cho là gặp rắc rối khi có ít hơn 30% trẻ em trong cộng đồng nói ngôn ngữ đó. Nó được coi là một ngôn ngữ sắp chết. Nếu trẻ không còn học cách sử dụng một ngôn ngữ nữa thì theo thời gian, số người nói ngôn ngữ đó sẽ ngày càng ít đi và cuối cùng, ngôn ngữ đó sẽ biến mất. Tại sao giữ cho ngôn ngữ tồn tại? Ngôn ngữ giữ chìa khóa để hiểu niềm tin và giá trị của một nền văn hóa. Theo Tiến sĩ Cumberland, người đang nỗ lực cứu Assiniboine, một ngôn ngữ của người Mỹ bản địa, một ngôn ngữ sắp chết cần có từ điển và con người để hiểu và ghi lại ngữ pháp của nó. Quan trọng nhất, bạn cần lắng nghe những người vẫn nói ngôn ngữ đó. Điều này có thể rất khó khăn, đặc biệt nếu chỉ còn lại rất ít người nói ngôn ngữ đó. Ví dụ, khi các nhà nghiên cứu đang nỗ lực cứu ngôn ngữ Ayapaneco ở Mexico, họ khó có thể ghi lại bất cứ điều gì vì hai người cuối cùng trên Trái đất có thể nói được ngôn ngữ này đã từ chối nói chuyện với nhau! Ngày nay, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) liệt kê hơn 3.000 ngôn ngữ có thể biến mất vào cuối thế kỷ này. Một số ngôn ngữ vẫn có vài triệu người nói và có thể tồn tại. Thật không may, hàng trăm ngôn ngữ chỉ còn lại ít hơn 25 người nói và có thể sớm bị mất đi vĩnh viễn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com