Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 44 to 50.

Environmentalists often fear that tourists will trample all over sensitive natural resource areas, but tourism may bring the needed and only economic incentives to help drive conservation, said Bynum Boley. Ecotourism and natural resource conservation already have a mutually beneficial relationship that is ideal for creating a sustainable partnership.

“Ecotourism destinations benefit in the form of enhanced tourism competitiveness from the protection of quality natural resources,” he said. “Meanwhile, the conservation of these natural resources is increasingly valued since these pristine natural resources are the foundation of the ecotourism industry and the driver of all economic benefits associated with ecotourism.”

Tourism is a $7.6 trillion global industry, provides 277 million jobs and is a primary income source for 20 of the world’s 48 least-developed countries. It also subsidizes environmental protection and helps protect, conserve and value cultural resources that might otherwise be undervalued by the host community, Boley said. In the newspaper, Boley and co-author Gary Green said that despite past tension between the tourism industry and environmentalists, the two should team up as allies to fight off increasing conversion of land away from its natural state, Ecotourists not only provide a boost to the economy in such places, they can also motivate landowners into keeping the environment in its natural state instead of converting it into something unsustainable. They could also influence the public perception of conservation, Boley explained, which does not often favor environmental protection.

“The public has become increasing less prone to respond to environmental messages,” he said. “Economic messages are needed in order to attract the public’s interest.” Too often, Boley and Green said, unique natural resource areas are converted into urban, suburban and agricultural developments without considering their ecotourism potential. In addition to the lost ecotourism revenue, there are a host of negative environmental consequences such as biodiversity loss, water and food shortages and the land being unable to mitigate the effects of climate change. These areas are not valued for their unique attributes or the valuable natural resources they provide, Green said, “so we lose them.” Tourists have historically been seen as having a negative impact on the environment. Critics complain that they violate fragile and threatened natural environments while contributing to greenhouse gases from the increased number of flights to these exotic and often remote locales. While these criticisms are justified, Boley and Green said responsible programs promote education of ecological conservation and environmental sustainability, fostering a greater understanding and appreciation of these exotic areas.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 44 to 50.

Environmentalists often fear that tourists will trample all over sensitive natural resource areas, but tourism may bring the needed and only economic incentives to help drive conservation, said Bynum Boley. Ecotourism and natural resource conservation already have a mutually beneficial relationship that is ideal for creating a sustainable partnership.

“Ecotourism destinations benefit in the form of enhanced tourism competitiveness from the protection of quality natural resources,” he said. “Meanwhile, the conservation of these natural resources is increasingly valued since these pristine natural resources are the foundation of the ecotourism industry and the driver of all economic benefits associated with ecotourism.”

Tourism is a $7.6 trillion global industry, provides 277 million jobs and is a primary income source for 20 of the world’s 48 least-developed countries. It also subsidizes environmental protection and helps protect, conserve and value cultural resources that might otherwise be undervalued by the host community, Boley said. In the newspaper, Boley and co-author Gary Green said that despite past tension between the tourism industry and environmentalists, the two should team up as allies to fight off increasing conversion of land away from its natural state, Ecotourists not only provide a boost to the economy in such places, they can also motivate landowners into keeping the environment in its natural state instead of converting it into something unsustainable. They could also influence the public perception of conservation, Boley explained, which does not often favor environmental protection.

“The public has become increasing less prone to respond to environmental messages,” he said. “Economic messages are needed in order to attract the public’s interest.” Too often, Boley and Green said, unique natural resource areas are converted into urban, suburban and agricultural developments without considering their ecotourism potential. In addition to the lost ecotourism revenue, there are a host of negative environmental consequences such as biodiversity loss, water and food shortages and the land being unable to mitigate the effects of climate change. These areas are not valued for their unique attributes or the valuable natural resources they provide, Green said, “so we lose them.” Tourists have historically been seen as having a negative impact on the environment. Critics complain that they violate fragile and threatened natural environments while contributing to greenhouse gases from the increased number of flights to these exotic and often remote locales. While these criticisms are justified, Boley and Green said responsible programs promote education of ecological conservation and environmental sustainability, fostering a greater understanding and appreciation of these exotic areas.

Câu 1: What is the best title for the passage?

A. The consequences of ecotourism

B. Ecotourism – benefits and drawbacks

C. How to save the environmental resources

D. The development of ecotourism

Câu hỏi : 673689
Phương pháp giải:
Đọc – Tiêu đề
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là gì?

  A. Hậu quả của du lịch sinh thái

  B. Du lịch sinh thái – lợi ích và hạn chế

  C. Làm thế nào để tiết kiệm tài nguyên môi trường

  D. Phát triển du lịch sinh thái

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The word “pristine” is closest in meaning to _________.

A. unspoiled

B. destroyed

C. touched

D. spoiled

Câu hỏi : 673690
Phương pháp giải:
Đọc – Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “pristine” gần nghĩa nhất với _________.

  A. hoang sơ

  B. bị phá hủy

  C. chạm vào

  D. hư hỏng

  Thông tin:

  Meanwhile, the conservation of these natural resources is increasingly valued since these pristine natural resources are the foundation of the ecotourism industry and the driver of all economic benefits associated with ecotourism.

  Tạm dịch:

  Trong khi đó, việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên này ngày càng được coi trọng vì các tài nguyên thiên nhiên nguyên sơ này là nền tảng của ngành du lịch sinh thái và là động lực của mọi lợi ích kinh tế gắn liền với du lịch sinh thái.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THỂ THAO

  Trận đấu thể thao đầu tiên được truyền hình ở Mỹ cách đây hơn 50 năm. Trong những thập kỷ tiếp theo, truyền hình đã cung cấp cho các huấn luyện viên thể thao rất nhiều thông tin để phân tích. Bằng cách xem các đoạn ghi hình, họ có thể nghiên cứu số đường chuyền nhận được, số lần tắc bóng tránh được, khoảng cách đã đi, tốc độ đạt được và một loạt các yếu tố khác liên quan đến thành tích của đội hoặc vận động viên của họ. Tuy nhiên, hầu hết dữ liệu này bao gồm các số liệu thống kê đơn thuần mà không có bất kỳ bối cảnh có ý nghĩa nào. Tuy nhiên, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al) hiện đang cho phép một giải pháp thay thế để huấn luyện. Al có nghĩa là sự phát triển của hệ thống máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ thường liên quan đến trí thông minh của con người, chẳng hạn như ra quyết định.

  Al không mệt mỏi, có tầm nhìn phi thường, đặc biệt đối với các vật thể chuyển động với tốc độ cao và có khả năng thực hiện các công việc tính toán phức tạp rất nhanh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đặc biệt là trong các sự kiện kéo dài cả ngày, máy tính cũng đáng tin cậy như con người khi chấm điểm cho vận động viên thể dục. Tuy nhiên, nhà khoa học máy tính Henri Simeonson đã nhanh chóng cảnh báo về một số khó khăn tiềm ẩn. Đặc biệt, Simeonson lo ngại rằng Al dễ bị tin tặc tấn công, người có thể ảnh hưởng đến kết quả của một giải đấu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Which of the following statements is NOT TRUE about Tourism?

A. only develops in industrialized nations.

B. subsidizes environmental protection.

C. provides 277 million jobs.

D. is a primary income source for 20 of the world’s 48 least-developed countries.

Câu hỏi : 673691
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về Du lịch?

  A. chỉ phát triển ở các nước công nghiệp hóa.

  B. trợ cấp bảo vệ môi trường.

  C. cung cấp 277 triệu việc làm.

  D. là nguồn thu nhập chính của 20 trong số 48 quốc gia kém phát triển nhất thế giới.

  Thông tin:

  Tourism is a $7.6 trillion global industry, provides 277 million jobs and is a primary income source for 20 of the world’s 48 least-developed countries. It also subsidizes environmental protection and helps protect, conserve and value cultural resources that might otherwise be undervalued by the host community, Boley said.

  Tạm dịch:

  Du lịch là ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 7,6 nghìn tỷ USD, cung cấp 277 triệu việc làm và là nguồn thu nhập chính cho 20 trong số 48 quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Boley cho biết, nó cũng trợ cấp cho việc bảo vệ môi trường và giúp bảo vệ, bảo tồn và đánh giá cao các tài nguyên văn hóa mà cộng đồng chủ nhà có thể đánh giá thấp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word “perception” can be replaced by _________.

A. awareness

B. insight

C. concept

D. overview 

Câu hỏi : 673692
Phương pháp giải:
Đọc – Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “perception” có thể được thay thế bằng _________.

  A. nhận thức

  B. cái nhìn sâu sắc

  C. khái niệm

  D. tổng quan

  Thông tin:

  They could also influence the public perception of conservation, Boley explained, which does not often favor environmental protection.

  Tạm dịch:

  Boley giải thích, chúng cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về bảo tồn, điều này thường không ủng hộ việc bảo vệ môi trường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: It can be inferred from the phrase “Economic messages are needed in order to attract the public’s interest.” is ________.

A. People get more interested in issues related to the economy.

B. People get less interested in issues related to the environment.

C. People get more interested in issues related to the environment.

D. People get less interested in issues related to the economy.

Câu hỏi : 673693
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có thể suy ra câu nói “Cần có thông điệp kinh tế để thu hút sự quan tâm của công chúng”. là ________.

  A. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến các vấn đề liên quan đến kinh tế.

  B. Người dân ít quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường.

  C. Mọi người quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến môi trường.

  D. Người dân ít quan tâm đến các vấn đề liên quan đến kinh tế.

  Thông tin:

  “The public has become increasing less prone to respond to environmental messages,” he said. “Economic messages are needed in order to attract the public’s interest.” 

  Tạm dịch:

  Ông nói: “Công chúng ngày càng ít phản ứng hơn với các thông điệp về môi trường. “Thông điệp kinh tế là cần thiết để thu hút sự quan tâm của công chúng.”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: According to the passage, negative environmental outcomes ________?

A. reduce the effects of climate change.

B. have bad influence on the biodiversity.

C. provide more water and food.

D. boost local economy.

Câu hỏi : 673694
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đoạn văn, kết quả tiêu cực về môi trường ________?

  A. giảm tác động của biến đổi khí hậu.

  B. có ảnh hưởng xấu đến đa dạng sinh học.

  C. cung cấp thêm nước và thức ăn.

  D. thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

  Thông tin:

  In addition to the lost ecotourism revenue, there are a host of negative environmental consequences such as biodiversity loss, water and food shortages and the land being unable to mitigate the effects of climate change. 

  Tạm dịch: a

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: The word “they” in the last paragraph refers to ________.

A. tourists

B. these areas

C. critics

D. flights

Câu hỏi : 673695
Phương pháp giải:
Đọc – Từ thay thế
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “they” trong đoạn cuối đề cập đến ________.

  A. khách du lịch

  B. những khu vực này

  C. nhà phê bình

  D. chuyến bay

  Thông tin:

  Tourists have historically been seen as having a negative impact on the environment. Critics complain that they violate fragile and threatened natural environments while contributing to greenhouse gases from the increased number of flights to these exotic and often remote locales. 

  Tạm dịch:

  Khách du lịch từ lâu đã được coi là có tác động tiêu cực đến môi trường. Các nhà phê bình phàn nàn rằng họ vi phạm môi trường tự nhiên mong manh và bị đe dọa, đồng thời góp phần tạo ra khí nhà kính do số lượng chuyến bay ngày càng tăng đến những địa điểm xa lạ và xa xôi này.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Bynum Boley cho biết, các nhà môi trường thường lo ngại rằng khách du lịch sẽ dẫm đạp lên khắp các khu vực tài nguyên thiên nhiên nhạy cảm, nhưng du lịch có thể mang lại những động lực kinh tế cần thiết và duy nhất để giúp thúc đẩy hoạt động bảo tồn. Du lịch sinh thái và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đã có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, lý tưởng để tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững.

  Ông nói: “Các điểm đến du lịch sinh thái được hưởng lợi dưới hình thức nâng cao khả năng cạnh tranh du lịch nhờ việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên có chất lượng”. “Trong khi đó, việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên này ngày càng được coi trọng vì các tài nguyên thiên nhiên nguyên sơ này là nền tảng của ngành du lịch sinh thái và là động lực của mọi lợi ích kinh tế gắn liền với du lịch sinh thái.”

  Du lịch là ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 7,6 nghìn tỷ USD, cung cấp 277 triệu việc làm và là nguồn thu nhập chính cho 20 trong số 48 quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Boley cho biết, nó cũng trợ cấp cho việc bảo vệ môi trường và giúp bảo vệ, bảo tồn và đánh giá cao các tài nguyên văn hóa mà cộng đồng chủ nhà có thể đánh giá thấp. Trên tờ báo, Boley và đồng tác giả Gary Green cho biết, bất chấp căng thẳng trong quá khứ giữa ngành du lịch và các nhà bảo vệ môi trường, cả hai nên hợp tác như những đồng minh để chống lại việc ngày càng có nhiều người chuyển đổi đất ra khỏi trạng thái tự nhiên của nó, các nhà du lịch sinh thái không chỉ thúc đẩy nền kinh tế ở những nơi như vậy, họ cũng có thể thúc đẩy các chủ đất giữ môi trường ở trạng thái tự nhiên thay vì biến nó thành một thứ không bền vững. Boley giải thích, chúng cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về bảo tồn, điều này thường không ủng hộ việc bảo vệ môi trường.

  Ông nói: “Công chúng ngày càng ít phản ứng hơn với các thông điệp về môi trường. “Thông điệp kinh tế là cần thiết để thu hút sự quan tâm của công chúng.” Boley và Green cho biết, các khu vực tài nguyên thiên nhiên độc đáo thường xuyên được chuyển đổi thành các khu phát triển đô thị, ngoại ô và nông nghiệp mà không xem xét đến tiềm năng du lịch sinh thái của chúng. Ngoài doanh thu du lịch sinh thái bị mất, còn có một loạt hậu quả tiêu cực về môi trường như mất đa dạng sinh học, thiếu nước và lương thực và đất đai không thể giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Green cho biết, những khu vực này không được đánh giá cao nhờ những thuộc tính độc đáo hoặc tài nguyên thiên nhiên quý giá mà chúng cung cấp, “vì vậy chúng tôi mất chúng”. Khách du lịch từ lâu đã được coi là có tác động tiêu cực đến môi trường. Các nhà phê bình phàn nàn rằng họ vi phạm môi trường tự nhiên mong manh và bị đe dọa, đồng thời góp phần tạo ra khí nhà kính do số lượng chuyến bay ngày càng tăng đến những địa điểm xa lạ và xa xôi này. Trong khi những lời chỉ trích này là chính đáng, Boley và Green cho biết các chương trình có trách nhiệm sẽ thúc đẩy giáo dục về bảo tồn sinh thái và bền vững môi trường, thúc đẩy sự hiểu biết và đánh giá cao hơn về những khu vực kỳ lạ này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com