Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch X và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của x là

Câu 673898: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch X và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,06.

B. 0,05.

C. 0,04.

D. 0,03.

Câu hỏi : 673898

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phương pháp tách chất: tách hỗn hợp đầu thành Fe và O

Sơ đồ phản ứng:

\(\left\{ \begin{array}{l}Fe\\O\end{array} \right. + HCl \to \left\langle \begin{array}{l}a(mol){H_2}\\31,19(g)\left\{ \begin{array}{l}Fe\\Cl\end{array} \right.\end{array} \right.\)

Mặt khác:

\(\left\{ \begin{array}{l}Fe\\O\end{array} \right. + 0,55(mol){H_2}S{O_4}\left\langle \begin{array}{l}0,14(mol)S{O_2}\\ddY\left| \begin{array}{l}F{e^{3 + }}\\S{O_4}^{2 - }\\{H^ + }(du)\end{array} \right. + 0,4(mol)NaOH \to 10,7(g)Fe{(OH)_3}\end{array} \right.\)

nH+ dư = nNaOH – 3.nFe(OH)3

BTNT(S): \(\sum {n_{S({H_2}S{O_4})}} = {n_{S(S{O_2})}} + {n_{S(Y)}}\)

BTĐT: \(3.{n_{F{e^{3 + }}}} + {n_{{H^ + }}} = 2.{n_{S{O_4}^{2 - }}}\)

BTe: 3.nFe = 2.nSO2 + 2.nO

Xét phản ứng với HCl:

mmuối = mFe + mCl ⟶ nCl = ?

nHCl pư = nCl(muối) = 2.nH2 + 2.nO ⟶ a = ?

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương pháp tách chất: tách hỗn hợp đầu thành Fe và O

  Sơ đồ phản ứng:

  \(\left\{ \begin{array}{l}Fe\\O\end{array} \right. + 0,55(mol){H_2}S{O_4}\left\langle \begin{array}{l}0,14(mol)S{O_2}\\ddY\left| \begin{array}{l}F{e^{3 + }}\\S{O_4}^{2 - }\\{H^ + }(du)\end{array} \right. + 0,4(mol)NaOH \to 0,1(mol)Fe{(OH)_3}\end{array} \right.\)

  nH+ dư = nNaOH – 3.nFe(OH)3 = 0,4 – 3.0,1 = 0,1 (mol)

  BTNT(S): \(\begin{array}{l}\sum {n_{S({H_2}S{O_4})}} = {n_{S(S{O_2})}} + {n_{S(Y)}}\\ \Rightarrow 0,55 = 0,14 + {n_{S(Y)}}\end{array}\)

  BTĐT: \(3.{n_{F{e^{3 + }}}} + {n_{{H^ + }}} = 2.{n_{S{O_4}^{2 - }}} \Rightarrow {n_{F{e^{3 + }}}} = \frac{{0,41.2 - 0,1}}{3} = 0,24(mol)\)

  BTe: 3.nFe = 2.nSO2 + 2.nO ⟹ nO = 0,22 (mol)

  Xét phản ứng với HCl:

  \(\left\{ \begin{array}{l}Fe\\O\end{array} \right. + HCl \to \left\langle \begin{array}{l}a(mol){H_2}\\31,19(g)\left\{ \begin{array}{l}Fe\\Cl\end{array} \right.\end{array} \right.\)

  mmuối = mFe + mCl ⟶ \({n_{Cl}} = \frac{{31,19 - 56.0,24}}{{35,5}} = 0,5(mol)\)

  nHCl pư = nCl(muối) = 2.nH2 + 2.nO ⟶ \(a = {n_{{H_2}}} = \frac{{0,5 - 0,22.2}}{2} = 0,03(mol)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com