Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: It took John two hours to finish the project.

A. John spends two hours finishing the project.

B. John spent two hours to finish the project.

C. John spent two hours finishing the project.

D. John spends two hours to finish the project.

Câu hỏi : 674093
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc dành thời gian làm gì:

  It takes/ took + O (chỉ người) + time + to V

  = S + spend(s)/ spent + time (on) + V-ing

  => John spent two hours finishing the project.

  Tạm dịch: John dành hai giờ để hoàn thành dự án.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: I’m not you, but I think you should recycle these plastic carrier bags.

A. If I was you, I would recycle these plastic bags.

B. If I were you, I would recycle these plastic bags.

C. If I weren’t you, I wouldn’t recycle these plastic bags.

D. If I weren’t you, I should recycle these plastic bags.

Câu hỏi : 674094
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 2 dùng để giả định tình huống không có thực ở hiện tại:

  If + S + V-quá khứ đơn + O, S + would/ could + V-infinitive + O.

  Tobe trong mệnh đề điều kiện luôn là “were”

  Câu gốc: Tôi không phải bạn, nhưng tôi nghĩ bạn nên tái chế những chiếc túi nhựa này.

  => If I were you, I would recycle these plastic bags.

  Tạm dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tái chế những chiếc túi nhựa này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The last time I saw him was three years ago.

A. I haven’t seen him for three years.

B. I have seen him for three years.

C. Three years ago, I saw him.

D. Three years ago, I have seen him.

Câu hỏi : 674095
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thì quá khứ đơn viết lại bằng thì hiện tại hoàn thành

  “three years” (3 năm) là khoảng thời gian nên chúng ta dùng “for three years”

  Câu gốc: Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là ba năm trước.

  => I haven’t seen him for three years.

  Tạm dịch: Tôi đã không gặp anh ấy trong ba năm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: It is not necessary to wear a warm coat when entering this region.

A. You shouldn’t have to wear a warm coat when entering this region.

B. You aren’t allowed wearing a warm coat when entering this region.

C. You aren’t obliged wearing a warm coat when entering this region.

D. You don’t have to wear a warm coat when entering this region.

Câu hỏi : 674096
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  It is not necessary to V: không cần thiết để làm gì

  = don’t have to + V: không phải làm gì

  Câu gốc: Không nhất thiết phải mặc áo ấm khi vào vùng này.

  => You don’t have to wear a warm coat when entering this region.

  Tạm dịch: Bạn không cần phải mặc áo ấm khi vào vùng này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Eating too much sugar can result in health problems.

A. Eating too much sugar can be contributed health problems.

B. Eating too much sugar can result from health problems.

C. Eating too much sugar can lead health problems.

D. Eating too much sugar can lead to health problems.

Câu hỏi : 674097
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  result in = lead to: dẫn đến, gây ra. Phía sau 2 cụm này chúng ta dùng “noun phrase”

  Câu gốc: Ăn quá nhiều đường có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

  => Eating too much sugar can lead to health problems.

  Tạm dịch: Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com