Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase CLOSEST in

meaning to the underlined and bold part in each of the following questions from 49 to 50.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase CLOSEST in

meaning to the underlined and bold part in each of the following questions from 49 to 50.

Quảng cáo

Câu 1: There are some differences in vocabulary between British English and American English.

A. simplicities

B. similarities  

C. difficulties

D. disadvantages

Câu hỏi : 674342
Phương pháp giải:
Từ trái nghĩa
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - differences (n): khác biệt

  A. simplicities (n): sự đơn giản

  B. similarities (n): sự tương đồng

  C. difficulties (n): khó khăn

  D. disadvantages (n): nhược điểm

  Tạm dịch: Có một số khác biệt về từ vựng giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: If you want to pay a more reasonable price, remember to book the tour two weeks in advance.

A. formerly

B. afterwards  

C. quickly

D. forwards

Câu hỏi : 674343
Phương pháp giải:
Từ trái nghĩa
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - in advance: trước

  A. formerly (adv): trước

  B. afterwards (adv): sau đó  

  C. quickly (adv): nhanh chóng

  D. forwards (adv): chuyển tiếp

  Tạm dịch: Nếu muốn trả giá hợp lý hơn, bạn nhớ đặt tour trước hai tuần.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Young children do not fully know that many household objects are dangerous.

A. unsure

B. impossible  

C. unsafe

D. inexpensive

Câu hỏi : 674344
Phương pháp giải:
Từ đồng nghĩa
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - dangerous (adj): nguy hiểm

  A. unsure (adj): không chắc chắn

  B. impossible (adj): không thể

  C. unsafe (adj): không an toàn

  D. inexpensive (adj): không tốn kém

  Tạm dịch: Trẻ nhỏ chưa nhận thức đầy đủ rằng nhiều đồ vật trong nhà rất nguy hiểm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: We should join hands to protect our environment.

A. work together

B. make friends  

C. take time

D. raise money

Câu hỏi : 674345
Phương pháp giải:
Từ đồng nghĩa
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - join hand: chung tay

  A. work together: làm việc cùng nhau

  B. make friends: kết bạn

  C. take time: dành thời gian

  D. raise money: quyên tiền

  Tạm dịch: Chúng ta nên chung tay bảo vệ môi trường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com