Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 19,36 gam E trong bình kín chứa 0,245 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,15 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 5,84% thu được 1,68 lít khí H2 và dung dịch chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 102,3 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 675255: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 19,36 gam E trong bình kín chứa 0,245 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,15 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 5,84% thu được 1,68 lít khí H2 và dung dịch chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 102,3 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 3,82%.

B. 3,54%.

C. 4,14%.

D. 4,85%.

Câu hỏi : 675255

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quy đổi hỗn hợp E: \(\left\{ \begin{array}{l}Fe\\O\\S\end{array} \right.\)

Bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(19,36(g)E\left\{ \begin{array}{l}Fe:a + b\\O:(c - 0,245.2)\\S:0,15\end{array} \right. + 0,245(mol){O_2} \to \left\langle \begin{array}{l}S{O_2}:0,15\\cran\,\,X\left\{ \begin{array}{l}Fe:a + b\\O:c\end{array} \right. + HCl \to \left\langle \begin{array}{l}{H_2}:0,075(mol)\\{\rm{dd}}\,Y\left\{ \begin{array}{l}FeC{l_2}:a\\FeC{l_3}:b\end{array} \right.\end{array} \right.\end{array} \right.\)

  mE = 56.(a + b) + 16.(c – 0,45) + 0,15.63 = 19,36 (1)

  Dung dịch sau chỉ chứa muối ⟶ HCl phản ứng vừa đủ

  Bảo toàn electron: \(2.a + 3.b = 2.c + 2.0,075\)(2)

  ⟹ \(\left. \begin{array}{l}{n_{Ag}} = a\\{n_{AgCl}} = 2a + 3b\end{array} \right\} \to {m_{Cran}} = 108a + 143,5(2a + 3b) = 102,3\)(3)

  Từ (1); (2) và (3) ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}a = 0,15\\b = 0,1\\c = 0,225\end{array} \right.\)

  BTNT(Cl): n­HCl = 2a + 3b = 0,6 (mol)

  ⟹ \({m_{dd\,HCl}} = \dfrac{{0,6.36,5}}{{5,84\% }} = 375(g)\)

  mdd Y = mX + mdd Y – mH2 = 392,45 (g)

  ⟹ \(C{\% _{FeC{l_2}}} = \dfrac{{127.0,15}}{{392,45}}.100\%  = 4,85\% \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com