Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có nội dung nào sau đây?

Câu 682379: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có nội dung nào sau đây?

A. Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

B. Thông qua Báo cáo Bàn về Cách mạng Việt Nam.

C. Đề ra đường lối đổi mới đất nước.

D. Đề ra đường lối hiện đại hóa đất nước.

Câu hỏi : 682379
Phương pháp giải:

Suy luận dựa trên kiến thức đã học về Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Vinh Quang - Chiêm Hóa (Tuyên Quang), thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

  + Báo cáo chính trị do Hồ Chủ tịch trình bày tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các thời kỳ, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

  + Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng VN là đánh đuổi đế quốc, tay sai, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn dân tộc, thực hiện “Người cày có ruộng” phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  => Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) thông qua Báo cáo Bàn về Cách mạng Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com