Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

So với Luận cương chính trị (10-1930), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) có điểm mới nào?

Câu 682391: So với Luận cương chính trị (10-1930), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) có điểm mới nào?

A. Điều chỉnh nội dung của cuộc cách mạng tư sản dân quyền.

B. Đặt quyền lợi của dân tộc cao hơn quyền lợi giai cấp.

C. Đề ra đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam.

D. Lựa chọn hình thái nhà nước mới của toàn Đông Dương.

Câu hỏi : 682391

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, loại trừ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A loại vì Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng Cộng sản Đông Dương tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng tư sản dân quyền tức đánh đuổi thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

  - Đáp án B loại vì Nghị quyết của Hội nghị 8 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng trong Luận cương chính trị nhưng có đưa lợi ích dân tộc cao hơn nhằm phù hợp với thực tiễn, đây không phải điêm mới.

  - Đáp án C loại vì Chiến lược cho cách mạng của Việt Nam đã được nêu rõ trong Cương lĩnh, Luận cương, còn ở Hội nghị 8 chỉ thực hiện nhiệm vụ chiến lược đã được đề ra.

  => Chọn D vì trong Luận cương không nêu hình thái nhà nước sau khi giành độc lập, chỉ đến Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng mới nêu rõ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com