Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the passage and mark the correct answer to each of the questions.

Day of Eight Billion

On 15 November 2022, the world's population is projected to reach 8 billion people, a milestone in human development. This unprecedented growth is due to the gradual increase in human lifespan owing to improvements in public health, nutrition, personal hygiene and medicine. It is also the result of high and persistent levels of fertility in some countries.

While it took the global population 12 years to grow from 7 to 8 billion, it will take approximately 15 years-until 2037-for it to reach 9 billion, a sign that the overall growth rate of the global population is slowing. Countries with the highest fertility levels tend to be those with the lowest income per capita. Global population growth has therefore over time become increasingly concentrated among the world's poorest countries, most of which are in sub-Saharan Africa. In these countries, sustained rapid population growth can thwart the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), which remain the world's best pathway toward a happy and healthy future.

Even though population growth magnifies the environmental impact of economic development, rising per capita incomes are the main driver of unsustainable patterns of production and consumption. The countries with the highest per capita consumption of material resources and emissions of greenhouse gas emissions tend to be those where income per capita is higher, not those where the population is growing rapidly.

(Adapted from https.//www.un.org/)

Read the passage and mark the correct answer to each of the questions.

Day of Eight Billion

On 15 November 2022, the world's population is projected to reach 8 billion people, a milestone in human development. This unprecedented growth is due to the gradual increase in human lifespan owing to improvements in public health, nutrition, personal hygiene and medicine. It is also the result of high and persistent levels of fertility in some countries.

While it took the global population 12 years to grow from 7 to 8 billion, it will take approximately 15 years-until 2037-for it to reach 9 billion, a sign that the overall growth rate of the global population is slowing. Countries with the highest fertility levels tend to be those with the lowest income per capita. Global population growth has therefore over time become increasingly concentrated among the world's poorest countries, most of which are in sub-Saharan Africa. In these countries, sustained rapid population growth can thwart the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), which remain the world's best pathway toward a happy and healthy future.

Even though population growth magnifies the environmental impact of economic development, rising per capita incomes are the main driver of unsustainable patterns of production and consumption. The countries with the highest per capita consumption of material resources and emissions of greenhouse gas emissions tend to be those where income per capita is higher, not those where the population is growing rapidly.

(Adapted from https.//www.un.org/)

Câu 1: With what topic is this passage primarily concerned?

A. the causes of high growth rate of the world's population

B. the causes and the impacts of the world's population growth

C. nations with the highest population growth

D. predictions for the world's population

Câu hỏi : 682744
Phương pháp giải:
Đọc – tiêu đề
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn văn này chủ yếu liên quan đến chủ đề nào?

  A. nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng dân số thế giới cao

  B. nguyên nhân và tác động của sự gia tăng dân số thế giới

  C. quốc gia có mức tăng dân số cao nhất

  D. dự đoán về dân số thế giới

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The word “hygiene” in paragraph 1 is closest in meaning to _________ .

A. happiness

B. cleanness

C. strength

D. confidence

Câu hỏi : 682745
Phương pháp giải:
Đọc – hiểu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ ‘hygine’ ở đoạn 1 có nghĩa gần nhất với ___________.

  A. hạnh phúc B. sạch sẽ  C. sức mạnh  D. sự tự tin

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Which of the following is NOT mentioned as the cause of population growth?

A. better healthcare

B. high birth rate

C. improved nutrition

D. economic development

Câu hỏi : 682746
Phương pháp giải:
Đọc – hiểu
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều nào sau đây KHÔNG được coi là nguyên nhân gây ra sự gia tăng dân số?

  A. chăm sóc sức khỏe tốt hơn B. tỷ lệ sinh cao

  C. cải thiện dinh dưỡng  D. phát triển kinh tế

  Thông tin:

  This unprecedented growth is due to the gradual increase in human lifespan owing to improvements in public health, nutrition, personal hygiene and medicine. It is also the result of high and persistent levels of fertility in some countries.

  Tạm dịch:

  Sự tăng trưởng chưa từng có này là do tuổi thọ của con người tăng dần nhờ những cải thiện về sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và y học. Đó cũng là kết quả của mức sinh cao và dai dẳng ở một số nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: According to the text, which of the following is true?

A. increase in human life span has been the result of the rise in population.

B. The hnigher the income per capita income is, the more consumption of material resources tends to be

C. developed countries are showing the highest rate of population growth.

D. unsustainable patterns of production and consumption leads to rising per capita incomes.

Câu hỏi : 682747
Phương pháp giải:
Đọc – hiểu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đoạn văn, điều nào sau đây là đúng?

  A. sự gia tăng tuổi thọ của con người là kết quả của sự gia tăng dân số.

  B. Thu nhập bình quân đầu người càng cao thì tiêu dùng vật chất càng có xu hướng tăng

  C. các nước phát triển đang có tốc độ tăng dân số cao nhất.

  D. mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững dẫn đến thu nhập bình quân đầu người tăng lên.

  Thông tin:

  The countries with the highest per capita consumption of material resources and emissions of greenhouse gas emissions tend to be those where income per capita is higher, not those where the population is growing rapidly.

  Tạm dịch:

  Các quốc gia có mức tiêu thụ tài nguyên vật chất bình quân đầu người và phát thải khí nhà kính cao nhất có xu hướng là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chứ không phải những quốc gia có dân số tăng nhanh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: What does the word "those" in paragraph 4 refer to?

A. countries

B. patterns

C. gas emissions

D. material resources

Câu hỏi : 682748
Phương pháp giải:
Đọc – hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ "those" trong đoạn 4 đề cập đến điều gì?

  A quốc gia B. mô hình  C. khí thải  D. tài nguyên vật chất.

  Thông tin:

  The countries with the highest per capita consumption of material resources and emissions of greenhouse gas emissions tend to be those where income per capita is higher, not those where the population is growing rapidly.

  Tạm dịch:

  Các quốc gia có mức tiêu thụ tài nguyên vật chất bình quân đầu người và phát thải khí nhà kính cao nhất có xu hướng là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chứ không phải những quốc gia có dân số tăng nhanh.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Ngày thế giới đạt mốc 8 tỷ dân

  Vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 8 tỷ người, một cột mốc quan trọng về nhân loại

  phát triển. Sự tăng trưởng chưa từng có này là do tuổi thọ của con người tăng dần nhờ những cải thiện về sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và y học. Đó cũng là kết quả của mức sinh cao và dai dẳng ở một số nước.

  Trong khi dân số toàn cầu phải mất 12 năm để tăng từ 7 lên 8 tỷ, thì sẽ mất khoảng 15 năm - cho đến năm 2037 - để đạt 9 tỷ, một dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng chung của dân số toàn cầu đang chậm lại.

  Những quốc gia có mức sinh cao nhất thường là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất. Do đó, tăng trưởng dân số toàn cầu theo thời gian ngày càng tập trung ở các nước nghèo nhất thế giới, hầu hết là ở châu Phi cận Sahara. Ở những quốc gia này, tốc độ tăng dân số nhanh chóng và kéo dài có thể cản trở việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), vốn vẫn là con đường tốt nhất của thế giới hướng tới một tương lai hạnh phúc và khỏe mạnh.

  Mặc dù tăng trưởng dân số làm tăng tác động môi trường của phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân

  thu nhập đầu người là động lực chính của các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững. Các quốc gia có mức tiêu thụ tài nguyên vật chất bình quân đầu người và phát thải khí nhà kính cao nhất có xu hướng là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chứ không phải những quốc gia có dân số tăng nhanh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com