Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm CuO, Fe, FeCO3, Fe2O3, Fe3O4. Cho a gam Xtác dụng với dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4 (dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 0,15 mol hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 có tổng khối lượng là 8,6 gam. Mặt khác, hòa tan hết a gam X bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 0,07 mol  hỗn hợp khí Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Giá trị của m là

Câu 683304: Hỗn hợp X gồm CuO, Fe, FeCO3, Fe2O3, Fe3O4. Cho a gam Xtác dụng với dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4 (dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 0,15 mol hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 có tổng khối lượng là 8,6 gam. Mặt khác, hòa tan hết a gam X bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 0,07 mol  hỗn hợp khí Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Giá trị của m là

A. 131,34 .

B. 129,92 .

C. 137,82 .

D. 120,54 .

Câu hỏi : 683304

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tách hỗn hợp đầu thành: Cu, Fe, CO2, O

Hỗn hợp X: \(\left\{ \begin{array}{l}Cu:x\\Fe:y\\C{O_2}\\O:z\end{array} \right. + 0,72(mol){H_2}S{O_4} \to \left\{ \begin{array}{l}C{u^{2 + }}\\F{e^{3 + }}\\SO_4^{2 - }:0,62\\{H^ + }\end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l}S{O_2}\\C{O_2}\end{array} \right. + {H_2}O\)

Bảo toàn điện tích: dung dịch muối sau

X + HCl ⟶ Dung dịch sau chứa: Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cl-

Bảo toàn H:

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tách hỗn hợp đầu thành: Cu, Fe, CO2, O

  Ta có:\(\left\{ \begin{array}{l}{n_{S{O_2}}} + {n_{C{O_2}}} = 0,15(mol)\\64.{n_{S{O_2}}} + 44.{n_{C{O_2}}} = 8,6\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{n_{C{O_2}}} = 0,05\\{n_{S{O_2}}} = 0,1\end{array} \right.(mol)\)

  Hỗn hợp X:

  \(\left\{ \begin{array}{l}Cu:x\\Fe:y\\C{O_2}:0,05\\O:z\end{array} \right. + 0,72(mol){H_2}S{O_4} \to \left\{ \begin{array}{l}C{u^{2 + }}\\F{e^{3 + }}\\SO_4^{2 - }:(0,72 - 0,1) = 0,62\\{H^ + }:0,24\end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l}S{O_2}:0,1\\C{O_2}:0,05\end{array} \right. + 0,6(mol){H_2}O\)

  Bảo toàn điện tích: 2x + 3y= 0,62.2 - 0,24 (1)

  BTNT(O): z + 4.0,72 = 0,62.4 + 0,6 + 0,1.2 ⟹ z = 0,4 (mol)

  \(\left\{ \begin{array}{l}CuO\\Fe\\F{e_2}{O_3}\\F{e_3}{O_4}\\FeC{O_3}:0,05\end{array} \right. + HCl \to \left\{ \begin{array}{l}C{u^{2 + }}:x\\F{e^{2 + }}\\F{e^{3 + }}\\C{l^ - }\end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l}C{O_2}:0,05\\{H_2}:0,07 - 0,05 = 0,02\end{array} \right. + {H_2}O( = {n_O} = 0,4)\)

  BTNT(H): nHCl = 0,02.2 + 0,4.2 = 0,84 (mol) (2)

  BTĐT: \(2.x + 2.{n_{F{e^{2 + }}}} + 3.{n_{F{e^{3 + }}}} = {n_{C{l^ - }}} = 0,84\)

  Mà \({n_{F{e^{2 + }}}} + {n_{F{e^{3 + }}}} = y\) (3)

  Từ 1, 2, 3: \({n_{F{e^{2 + }}}} = 0,16 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{n_{Ag}} = {n_{F{e^{2 + }}}} = 0,16\\{n_{AgCl}} = {n_{C{l^ - }}} = 0,84\end{array} \right. \Rightarrow m = 137,82(g)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com