Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 60 ml dung dịch HCl 1M, phản ứng hoàn toàn thu được 1,008 lít khí CO2. Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 14,775 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là

Câu 683673: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 60 ml dung dịch HCl 1M, phản ứng hoàn toàn thu được 1,008 lít khí CO2. Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 14,775 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là

A. 1 : 1.

B. 2 : 1.

C. 2 : 3.

D. 8 : 5.

Câu hỏi : 683673
Phương pháp giải:

- Phần 1 + HCl:


\( \to {\rm{ }}{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} < {{\rm{n}}_{{\rm{HCl}}}} < 2{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}}\) nên X chứa \({\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{ ;  HCO}}_3^ - .\)


nHCl = \({\rm{2}}{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{ pu}}}}{\rm{  +  }}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - {\rm{ pu}}}}\)


\({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}}{\rm{ =  }}{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{ pu}}}}{\rm{  +  }}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - {\rm{ pu}}}}\)


Mỗi phần chứa \({\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{(k}}{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }}}{\rm{) ;  HCO}}_3^ - {\rm{ (k}}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - }}{\rm{)}}.\)


- Phần 2 + dung dịch Ba(OH)2 dư:


\( \Rightarrow {\rm{ }}{{\rm{n}}_{{\rm{BaC}}{{\rm{O}}_3}}} = {\rm{k}}{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }}} + {\rm{k}}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - }}\). Giải k để tính số mol \({\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{ ; HCO}}_3^ - \) mỗi phần.


Bảo toàn điện tích dung dịch X: \({{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }}} = 2{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }}}{\rm{ +  }}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - }}\)


Bảo toàn nguyên tố Na: \({{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }}} = {{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}}{\rm{ +  2}}{{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{C}}{{\rm{O}}_3}}}\)


Bảo toàn nguyên tố C: \({{\rm{n}}_{\rm{C}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} + {{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{C}}{{\rm{O}}_3}}} = 0,1 + {\rm{y}} = {{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }}} + {{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - }}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phần 1 + HCl (0,06 mol) \( \to {\rm{ }}{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} = 0,045{\rm{ (mol)}}\)

  Vì \({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} < {{\rm{n}}_{{\rm{BaC}}{{\rm{O}}_3}}}\) nên HCl đã phản ứng hết.

  nHCl = 0,06 (mol); \({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} = 0,045{\rm{ (mol)}}\) \( \to {\rm{ }}{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} < {{\rm{n}}_{{\rm{HCl}}}} < 2{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}}\)nên X chứa \({\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{;  HCO}}_3^ - .\)

  Gọi số mol \({\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{;  HCO}}_3^ - \)đã phản ứng lần lượt là a, b mol.

  nHCl = \({\rm{2}}{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{ pu}}}}{\rm{  +  }}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - {\rm{ pu}}}}\)= 2a + b = 0,06(1)

  \({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}}{\rm{ =  }}{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{ pu}}}}{\rm{  +  }}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - {\rm{ pu}}}}\)= a + b = 0,045(2)

  Từ (1), (2) suy ra a = 0,015 (mol); b = 0,03 (mol).

  Vậy mỗi phần chứa \({\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{(ka);  HCO}}_3^ - {\rm{ (kb)}}.\)

  Phần 2 + dung dịch Ba(OH)2 dư:

  \( \Rightarrow {\rm{ }}{{\rm{n}}_{{\rm{BaC}}{{\rm{O}}_3}}} = {\rm{ka}} + {\rm{kb}} = 0,075{\rm{ (mol)}} \Rightarrow 0,045{\rm{k}} = 0,075 \Rightarrow {\rm{k}} = \dfrac{5}{3}\)

  Vậy X chứa \({\rm{CO}}_3^{2 - }{\rm{(2ka}} = 0,05{\rm{ mol);  HCO}}_3^ - {\rm{ (2kb}} = 0,1{\rm{ mol)}}.\)

  Bảo toàn điện tích dung dịch X: \({{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }}} = 2{{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }}}{\rm{ +  }}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - }} = 0,2{\rm{ (mol)}}\)

  Bảo toàn nguyên tố Na: \({{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }}} = {{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}}{\rm{ +  2}}{{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{C}}{{\rm{O}}_3}}} = {\rm{x}} + 2{\rm{y}} = 0,2{\rm{ (mol)}}\)

  Bảo toàn nguyên tố C: \({{\rm{n}}_{\rm{C}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} + {{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{C}}{{\rm{O}}_3}}} = 0,1 + {\rm{y}} = {{\rm{n}}_{{\rm{CO}}_3^{2 - }}} + {{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - }} = 0,05 + 0,1 = 0,15{\rm{ (mol)}}\)

  ⟹ x = 0,1 mol; y = 0,05 mol.

  Vậy x : y = 0,1 : 0,05 = 2 : 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com