Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 46 to 50.

Not everybody recognizes the benefits of new developments in communications technology. Indeed, some people fear that text messaging may actually be having a negative (46) ___________ on your people’s communication and language skills, especially when we hear that primary school children may be at risk of becoming addicted to the habit. So widespread has texting become, however, that even pigeons have started doing it. (47) ____________, in this case, it’s difficult to view the results as anything but positive. Twenty of the birds are about to take to the skies with the task of measuring air pollution, each (48) ___________ with sensor equipment and a mobile phone. The readings made by the sensors will be automatically converted into text messages and beamed to the Internet where they will appear on a dedicated ‘pigeon blog’. The birds will also each have a GPS receiver and a camera to capture aerial photos, and researchers are building a tiny ‘pigeon kit’ containing all these gadgets. (49) ______________ bird will carry these in a miniature backpack, apart, that is, from the camera, which will hang around its neck. The data the pigeons text will be displayed in the form of an interactive map, (50) ___________ will provide local residents with up-to-the-minute information on their local air quality.

(Adapted from https://lengish.com/tests/cae-204.html)

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 46 to 50.

Not everybody recognizes the benefits of new developments in communications technology. Indeed, some people fear that text messaging may actually be having a negative (46) ___________ on your people’s communication and language skills, especially when we hear that primary school children may be at risk of becoming addicted to the habit. So widespread has texting become, however, that even pigeons have started doing it. (47) ____________, in this case, it’s difficult to view the results as anything but positive. Twenty of the birds are about to take to the skies with the task of measuring air pollution, each (48) ___________ with sensor equipment and a mobile phone. The readings made by the sensors will be automatically converted into text messages and beamed to the Internet where they will appear on a dedicated ‘pigeon blog’. The birds will also each have a GPS receiver and a camera to capture aerial photos, and researchers are building a tiny ‘pigeon kit’ containing all these gadgets. (49) ______________ bird will carry these in a miniature backpack, apart, that is, from the camera, which will hang around its neck. The data the pigeons text will be displayed in the form of an interactive map, (50) ___________ will provide local residents with up-to-the-minute information on their local air quality.

(Adapted from https://lengish.com/tests/cae-204.html)

Quảng cáo

Câu 1:

A. impact

B. conclusion

C. result

D. outcome

Câu hỏi : 684223
Phương pháp giải:
Kết hợp từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Have an impact on ...: có tác động tới

  Thông tin:

  Indeed, some people fear that text messaging may actually be having a negative impact on your people’s communication and language skills

  Tạm dịch:

  Thật vậy, một số người lo ngại rằng việc nhắn tin bằng văn bản thực sự có thể có tác động tiêu cực đến kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ của mọi người.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. Whereas

B. Therefore

C. That is

D. What’s more

Câu hỏi : 684224
Phương pháp giải:
Liên từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Whereas: trong khi

  B. Therefore: do đó

  C. That is: chính là

  D. What’s more: ngoài ra

  Thông tin:

  What’s more, in this case, it’s difficult to view the results as anything but positive. Twenty of the birds are about to take to the skies with the task of measuring air pollution

  Tạm dịch:

  Hơn nữa, trong trường hợp này, thật khó để coi kết quả là điều gì khác ngoài tích cực. Hai mươi chú chim sắp bay lên bầu trời với nhiệm vụ đo mức độ ô nhiễm không khí

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. granted

B. armed

C. loaded

D. stocked

Câu hỏi : 684225
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. granted (v): trao

  B. armed (v): mang theo cái gì

  C. loaded (v): tải

  D. stocked (v): dự trữ

  Thông tin:

  Twenty of the birds are about to take to the skies with the task of measuring air pollution, each armed with sensor equipment and a mobile phone.

  Tạm dịch:

  Hai mươi con chim sắp bay lên bầu trời với nhiệm vụ đo mức độ ô nhiễm không khí, mỗi con được trang bị thiết bị cảm biến và điện thoại di động.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. Little

B. Some

C. Few

D. Each

Câu hỏi : 684226
Phương pháp giải:
Lượng từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Little + N không đếm được: ít

  B. Some + N không đếm được/N đếm được số nhiều: một vài

  C. Few + N số nhiều: ít

  D. Each + N số ít: mỗi

  Thông tin:

  Each bird will carry these in a miniature backpack, apart, that is, from the camera, which will hang around its neck.

  Tạm dịch:

  Mỗi con chim sẽ mang những thứ này trong một chiếc ba lô thu nhỏ, tách rời khỏi chiếc máy ảnh sẽ đeo quanh cổ nó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. that

B. who

C. which

D. where

Câu hỏi : 684227
Phương pháp giải:
Đại từ quan hệ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Which thay thế cho danh từ chỉ sự vật, sự việc trước nó

  Thông tin:

  The data the pigeons text will be displayed in the form of an interactive map, which will provide local residents with up-to-the-minute information on their local air quality.

  Tạm dịch:

  Dữ liệu trong văn bản của chim bồ câu sẽ được hiển thị dưới dạng bản đồ tương tác, bản đồ này sẽ cung cấp cho người dân địa phương thông tin cập nhật từng phút về chất lượng không khí tại địa phương của họ.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Không phải ai cũng nhận ra lợi ích của những phát triển mới trong công nghệ truyền thông. Thật vậy, một số người lo ngại rằng nhắn tin văn bản thực sự có thể có tác động tiêu cực đến kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ của mọi người, đặc biệt khi chúng tôi nghe nói rằng trẻ em tiểu học có thể có nguy cơ nghiện thói quen này. Tuy nhiên, việc nhắn tin đã trở nên phổ biến đến mức ngay cả chim bồ câu cũng bắt đầu làm việc đó. Ngoài ra, trong trường hợp này, thật khó để coi kết quả là tích cực. Hai mươi con chim sắp bay lên bầu trời với nhiệm vụ đo ô nhiễm không khí, mỗi con  được trang bị thiết bị cảm biến và điện thoại di động. Các kết quả đọc được thực hiện bởi các cảm biến sẽ được tự động chuyển đổi thành tin nhắn văn bản và truyền lên Internet, nơi chúng sẽ xuất hiện trên một 'blog chim bồ câu' chuyên dụng. Mỗi con chim cũng sẽ có một máy thu GPS và một máy ảnh để chụp ảnh từ trên không, và các nhà nghiên cứu đang chế tạo một 'bộ chim bồ câu' nhỏ chứa tất cả các thiết bị này. Mỗi con chim sẽ mang những thứ này trong một chiếc ba lô thu nhỏ, ngoài chiếc máy ảnh sẽ đeo quanh cổ nó. Dữ liệu văn bản của chim bồ câu sẽ được hiển thị dưới dạng bản đồ tương tác, cái mà sẽ cung cấp cho người dân địa phương thông tin cập nhật từng phút về chất lượng không khí địa phương của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com