Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn 100ml dd chứa KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 1M được 200ml dung dịch X. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít CO2 và dung dịch Z. Cho Ba(OH)2 dư vào Z thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là

Câu 684502: Trộn 100ml dd chứa KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 1M được 200ml dung dịch X. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít CO2 và dung dịch Z. Cho Ba(OH)2 dư vào Z thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là

A.  1,12 và 82,4.

B.  1,12 và 59,1.

C.  2,24 và 59,1.

D.  2,24 và 82,4.

Câu hỏi : 684502
Phương pháp giải:

Bài toán H+ tác dụng hỗn hợp muối CO32- và HCO3-

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong dung dịch X có:

  \(\begin{array}{l}{n_{HC{O_3}^{ - \;}}} = 0,2{\rm{ }}mol;{\rm{ }}{{\rm{n}}_{C{O_3}^{2 - }}}\; = 0,2{\rm{ }}mol;{\rm{ }}N{a^ + }\;va {\rm{ }}{K^ + }\\{n_{{H^ + }}} = 0,1.2 + 0,1 = 0,3{\rm{ }}mol.\end{array}\)

  Khi cho từ từ hỗn hợp H2SO4 và HCl vào X:

  \(\begin{array}{l}{H^ + }\; + {\rm{ }}C{O_3}^{2 - } \to {\rm{ }}HC{O_3}^ - \\{\rm{0}}{\rm{,2     0}}{\rm{,2}}\\{H^ + } + {\rm{ }}HC{O_3}^ -  \to {\rm{ }}{H_2}O{\rm{ }} + {\rm{ }}C{O_2}\\{\rm{         }}0,3{\rm{                           }}0,1{\rm{ }}\left( {mol} \right)\\ \to {\rm{ }}{V_{C{O_2}}} = {\rm{ }}0,1.22,4{\rm{ }} = \;{\bf{2}},{\bf{24}}{\rm{ }}{\bf{lit}}\end{array}\)

  Khi cho Ba(OH)2 dư vào Z:

  HCO3- + OH- → CO32- + H2O

  0,3 → 0,3 (mol)

  Ba2+ + CO32- → BaCO3

  0,3 → 0,3

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  0,1 → 0,1 (mol)

  → Khối lượng kết tủa thu được: m↓= 0,3.197+ 0,1.233 = 82,4 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com