Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from.

Australians place a high value on independence and personal choice. This means that a teacher or course tutor will not tell students what to do, but will give them a number of options and suggest they work out which one is the best in their circumstances. It also means that they are expected to take action if something goes wrong and seek out resources and support for themselves.

Australians are also prepared to accept a range of opinions rather than believing there is one truth. This means that in an educational setting, students will be expected to form their own opinions and defend the reasons for that point of view and the evidence for it.

Australians are uncomfortable with differences in status and hence idealize the idea of treating everyone equally. An illustration of this is that most adult Australians call each other by their first names. This concern with equality means that Australians are uncomfortable taking anything too seriously and are even ready to joke about themselves.

Australians believe that life should have a balance between work and leisure time. As a consequence, some students may be critical of others who they perceive as doing nothing but study. Australian notions of privacy mean that areas such as financial matters, appearance and relationships are only discussed with close friends. While people may volunteer such information, they may resent someone actually asking them unless the friendship is firmly established. Even then, it is considered very impolite to ask someone what they earn.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from.

Australians place a high value on independence and personal choice. This means that a teacher or course tutor will not tell students what to do, but will give them a number of options and suggest they work out which one is the best in their circumstances. It also means that they are expected to take action if something goes wrong and seek out resources and support for themselves.

Australians are also prepared to accept a range of opinions rather than believing there is one truth. This means that in an educational setting, students will be expected to form their own opinions and defend the reasons for that point of view and the evidence for it.

Australians are uncomfortable with differences in status and hence idealize the idea of treating everyone equally. An illustration of this is that most adult Australians call each other by their first names. This concern with equality means that Australians are uncomfortable taking anything too seriously and are even ready to joke about themselves.

Australians believe that life should have a balance between work and leisure time. As a consequence, some students may be critical of others who they perceive as doing nothing but study. Australian notions of privacy mean that areas such as financial matters, appearance and relationships are only discussed with close friends. While people may volunteer such information, they may resent someone actually asking them unless the friendship is firmly established. Even then, it is considered very impolite to ask someone what they earn.

Quảng cáo

Câu 1: In paragraph 3, most adult Australians call each other by their first names because

A. Australians find it difficult to remember people's surnames

B. Australians ignore treating people equally

C. Australians get on well with each other

D. They don't feel comfortable with status differences

Câu hỏi : 686270
Phương pháp giải:
Đọc – chi tiết
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong đoạn 3, hầu hết người Úc trưởng thành gọi nhau bằng tên của họ bởi vì __________.

  A. Người Úc rất khó nhớ họ của mọi người.

  B. Người Úc hạn chế sự phân biệt giai cấp.

  C. Người Úc hỏa thuận với nhau.

  D. Gọi nhau bằng tên khiến họ thân thiện hơn.

  Thông tin: Australians are uncomfortable with differences in status and hence idealise the idea of treating everyone equally. An illustration of this is that most adult Australians call each other by their first names.

  Tạm dịch: Người Úc không thoải mái với sự khác biệt về địa vị và do đó lý tưởng hóa ý tưởng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Một minh hoạ cho điều này là hầu hết người Úc trưởng thành gọi nhau bằng tên của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Which of the following could serve as the title for the passage?

A. Australian Culture Shock

B. A story about Australia

C. Things to Do in Australia

D. Australian Culture

Câu hỏi : 686271
Phương pháp giải:
Đọc – tiêu đề
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu nào làm tiêu đề hay nhất cho đoạn văn?

  A. Câu chuyện về nước Úc

  B. Cú sốc văn hóa Úc

  C. Những điều cần làm ở Úc

  D. Văn hóa Úc

  -> Bài đọc nói về nhiều khía cạnh liên quan đến văn hóa - chủ yếu xoay quanh con người - ở Úc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The word they in paragraph 1 refers to

A. options

B. circumstances

C. teachers  

D. students

Câu hỏi : 686272
Phương pháp giải:
Đọc – Từ thay thế
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  The word they in paragraph 1 refers to______

  A. options: tuỳ chọn

  B. circumstances: hoàn cảnh

  C. teachers: giáo viên

  D. students: học sinh

  Thông tin:

  Thông tin: This means that a teacher or course tutor will not tell students what to do, but will give them a number of options and suggest they work out which one is the best in their circumstances.

  Tạm dịch: Điều này có nghĩa là một giáo viên hoặc trợ giảng khóa học sẽ không nói cho học sinh biết phải làm gì, nhưng sẽ đưa ra cho họ một số lựa chọn và gợi ý họ tìm ra cách nào là tốt nhất trong hoàn cảnh của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word “perceive” in paragraph 4 is closest in meaning to

A. admire

B. criticize

C. regard

D. dislike

Câu hỏi : 686273
Phương pháp giải:
Đọc – từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  The word “perceive” in paragraph 4 is closest in meaning to

  A. admire: ngưỡng mộ

  B. criticize: chỉ trích

  C. regard: quan tâm

  D. dislike: không thích

  Perceive: chỉ trích = criticize

  Thông tin:

  Australians believe that life should have a balance between work and leisure time. As a consequence, some students may be critical of others who they perceive as doing nothing but study. Tạm dịch:

  Người Úc tin rằng cuộc sống cần có sự cân bằng giữa thời gian làm việc và giải trí. Kết quả là, một số học sinh có thể chỉ trích những người khác mà họ cho là không làm gì khác ngoài việc học.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Which of the following is NOT true, according to the passage?

A. A teacher or course tutor will not tell students what to do.

B. Students in Australia will be expected to form their own opinions.

C. Asking someone what they earn is considered polite.

D. Australians are prepared to accept a range of opinions.

Câu hỏi : 686274
Phương pháp giải:
Đọc – chi tiết
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều nào sau đây KHÔNG đúng, theo đoạn văn?

  A. Giáo viên hoặc người dạy kèm khóa học sẽ không bảo học sinh phải làm gì.

  B. Sinh viên ở Úc sẽ phải đưa ra quan điểm riêng của mình.

  C. Hỏi ai đó họ kiếm được bao nhiêu được coi là lịch sự.

  D. Người Úc sẵn sàng chấp nhận nhiều ý kiến khác nhau.

  Thông tin:

  While people may volunteer such information, they may resent someone actually asking them unless the friendship is firmly established. Even then, it is considered very impolite to ask someone what they earn.

  Tạm dịch:

  Trong khi mọi người có thể tình nguyện cung cấp thông tin như vậy, họ có thể bực bội khi ai đó thực sự hỏi họ trừ khi họ rất thân nhau. Ngay cả khi đó, việc hỏi ai đó họ kiếm được gì cũng bị coi là rất bất lịch sự.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Người Úc đánh giá cao sự độc lập và lựa chọn cá nhân. Điều này có nghĩa là giáo viên hoặc người dạy kèm khóa học sẽ không bảo học sinh phải làm gì mà sẽ cung cấp cho họ một số lựa chọn và đề nghị họ tìm ra lựa chọn nào là tốt nhất trong hoàn cảnh của họ. Điều đó cũng có nghĩa là họ phải hành động nếu có sự cố xảy ra và tìm kiếm các nguồn lực cũng như sự hỗ trợ cho bản thân.

  Người Úc cũng sẵn sàng chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau thay vì tin rằng chỉ có một sự thật. Điều này có nghĩa là trong môi trường giáo dục, học sinh sẽ được yêu cầu đưa ra quan điểm riêng của mình và bảo vệ quan điểm của mình.

  những lý do cho quan điểm đó và bằng chứng cho quan điểm đó.

  Người Úc không thoải mái với sự khác biệt về địa vị và do đó lý tưởng hóa ý tưởng đối xử bình đẳng với mọi người. Một minh họa cho điều này là hầu hết người Úc trưởng thành đều gọi nhau bằng tên. Mối quan tâm đến sự bình đẳng này có nghĩa là người Úc không thoải mái coi bất cứ điều gì quá nghiêm túc và thậm chí sẵn sàng nói đùa về bản thân.

  Người Úc tin rằng cuộc sống cần có sự cân bằng giữa thời gian làm việc và giải trí. Kết quả là, một số học sinh có thể chỉ trích những người khác mà họ cho là không làm gì khác ngoài việc học. Quan niệm của người Úc về quyền riêng tư có nghĩa là các lĩnh vực như tài chính, ngoại hình và các mối quan hệ chỉ được thảo luận với bạn bè thân thiết. Mặc dù mọi người có thể tự nguyện cung cấp những thông tin như vậy nhưng họ có thể bực bội khi ai đó thực sự hỏi họ trừ khi tình bạn được thiết lập vững chắc. Thậm chí sau đó, việc hỏi ai đó họ kiếm được bao nhiêu tiền được coi là rất bất lịch sự.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com